Stránka:Kancyonál Cžeský.djvu/985

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

ce,
a předivná díla tvé moci,
ohlašovati dnem, i nocí.

Jáť se v tobě radovati
budu, vždy i plesati
o jménu tvé vyvýšenosti
chci zpívati se vší vděčností:

Proto že si sám mocí svou
zahnal preč moc nepřátelskou,
hrozněť sou padli a zhynuli,
hned jakž zůřivou tvář tvou shlédli.

Nebs mne ráčil ochrániti,
o mou při se zasaditi,
tu aby vyvedl a rozsoudil,
na trůn svůj protož se usadil.

Národs pohanský zmordoval,
bezbožných nic nešanoval
napořád všecky si podvrátil
i jméno jejich v nic obrátil.

Bůh jest všeho světa zprávce,
on též i všech lidí soudce,
a to podlé vší spravedlnosti,
v níž věčný jest bez proměnnosti.

A tak pevné útočiště
jest chudých na každém místě,
zvláště v čas zármutku těžkého,
kdož jen žádá pomoc jeho.

Všickni kdož jej v tom tak znají,
naději svou v něm skládají:
on jich též v bídách nenechává,
jim své lásky užíti dává.

A protož zpívejte Pánu,
jenž má svůj být na Sionu,
a po okršlku světa všecho
divné hlásejte skutky jeho.

Onť krve věrného svého
vyhledává sám každého,
jen kdož ho důvěrně vzývají,
v zapomenutí nebývají.divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 d2 d f f g g a1 \divisio
 a b2 c a d1 c2 b1 a \divisio
 a g2 f e f g a g1 f \divisio
 f1 g2 g a1 c c2 b a1( f) e1 \divisio
 a g2 e g1 f2 d e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
AŽ do -- ka -- vadž mi -- lý Pa -- ne,
tak se za -- po -- mí -- náš na mne?
do -- kudž tvář svou o -- de mne skrý -- váš,
z_ssou -- že -- ní mě vždy ne -- do -- bý _ -- váš,
jímž sem se -- vřín pře -- ná -- ra -- mně?
 }
>>
}
\layout {
 indent = 0
 \context {
  \MensuralVoice
  \remove Ligature_bracket_engraver
  \consists Mensural_ligature_engraver
 }
}

Až dokavadž milý Pane,
tak se zapomínáš na