Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/456

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Dívka zotavovala se rychle a několik dní štěstí stačilo, aby po všech útrapách pookřála.

Co se týče Pointa Pescada, nebylo pochybno, že týž odvážil se života, aby Savu zachránil. Poněvadž však dobrý muž tento měl to za věc zcela přirozenou, bylo nemožno projeviti mu i prostou vděčnost jinak nežli slovy.

Petr Bathory přitiskl jej vřele na svá prsa, a doktor Antekirtt pohlédl naň s takým výrazem uznání, obdivu a vděčnosti, že Pointe Pescade o ničem jiném nechtěl již slyšeti. Ostatně přikládal — po svém zvyku — veškerou zásluhu při tomto dobrodružství Kapu Matifuovi.

„Jemu třeba za vše děkovati!“ opakoval stále. „On vše umožnil! Kdyby nebyl jevil Kap Matifu tolik obratnosti a síly při pohrávání tyčí, nikdy bych nebyl mohl skočiti do domu bídáka Sidi-Hazama, a Sava byla by se při pádu zajisté zabila, kdyby nebyl Kap čekal pode zdí a ji zachytil!“

„Ó prosím … nelichoť, Pointe Pescade! … Přeháníš … myslíš-li …“

„Jen umlkni, příteli Kape!“ odpovídal Pointe Pescade. „Žádnou skromnost! U ďábla! Já nejsem dosti silným, abych mohl snésti takové pochvaly a lichocení, kdežto ty … Avšak pojďme pracovat do naší zahrady!“

A Kap Matifu umlkl a odebral se se soudruhem svým do rozkošného svého letohrádku a přijímal konečně i blahopřání, jimiž byl zasypáván, aby se nestal neposlušným malému svému Pescadovi!

Bylo ujednáno, že svatba Petra Bathorya a Savy Sandorfové slaviti se má v době nedlouhé, totiž devátého listopadu. Petr Bathory, až by se stal chotěm Savy Sandorfové, měl se domáhati toho, aby nároky choti jeho na dědictví hraběte Matyáše Sandorfa byly uznány.

List paní Toronthalové nemohl zanechati žádné pochybnost o původu a rodu dívčině, a když by bylo nutno, dovedl by již doktor Antekirtt vymoci od bankéře určité prohlášení.

Není potřeba podotýkati, že původ Savy konstatován měl býti ve lhůtě určené, avšak Sava Sandorfova měla teprve za šest týdnů dosíci věku osmnácti let, kdy byla oprávněna činiti nároky na dědictví hraběte Sandorfa, totiž na polovici statků artenackých v Sedmihradsku.

Dlužno dodati, že se za patnáct let poměry politické změnily na prospěch hraběte Sandorfa, a že nebylo se třeba obávati velikých překážek ve věci této.