Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/440

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Jevili-li Džinové tolik odvahy, bylo to proto, že věděli, že v jich zemi, odloučené a nesnadno přístupné, žádný král sousední neodvážil by se vejíti v zápas s jejich zbraněmi.

Myslili ostatně, že žádný posel a nikdo vůbec nebude moci sděliti proroku Sulejmanovi, jaké přivítání uchystali děrnému jeho druhu, mýlili se však!

V zemi žil veliký počet čápů. Jsou to, jak známo, ptáci velice dobromyslní, důvtipu neobyčejného a velice šlechetní, neboť, jak legenda praví, neobývají nikdy kraje, jehož jméno vyraženo jest na penízi — poněvadž peníze jsou původem všeho zla a nejmocnějším vodítkem, jež láká člověka v propast špatných vášní.

Čápové tito, vidouce nešlechetnou mysl, jakou Džinové na jevo dávali, slétli se jednoho dne na poradu a odhodlali se vyslati jednoho ze středu svého ku proroku Sulejmanovi, aby spravedlivé pomstě jeho vyzradili vrahy jeho posla.

Prorok ihned, obdržev smutnou zvěst tu, vyslal jednoho z ptáků svých, jehož za posla užíval, do oblak nebe afrického, aby veškeré čápy přivolal.

Rozkaz vykonán ihned a nesčíslná hejna čapí shromáždila se před prorokem Sulejmanem „Tvořili mrak tak nesmírný,“ praví legenda, „že byl by zastínil celou zemi mezi Merdou a Murzukem.“

Tu každý z ptáků těchto, když byl pojal kámen do zobáku, zaměřil letem k území Džinů. A vznášejíce se nad zemí touto, kamenovali zlý lid ten, jehož duše nyní uzavřeny jsou na věčnost v nitru země pod pouští hammadskou.

Památka této bájné události měla býti slavena v den dnešní.

Několik set čápů bylo uzavřelno v nesmírných sítích, roztažených na planině sung-ettelatské. Tam stojíce na jedné noze, očekávali čápi chvíli, kdy pout svých budou sproštěni, a klepajíce čelistmi svými naplňovali vzduch stále zvukem podivně dojímavým.

Na dané znamení měli odlétnouti ve volný, nekonečný prostor, vznésti se do výšiny a nechati dolů padati měkké a lehké hroudy za jásavého pokřiku davů a řinkotu nástrojů, za střelby pušek a mnohobarevných pochodní!

Pointe Pescade znal program této slavnosti — a právě tento program budil v něm myšlenku, že dalo by se ho použiti k uskutečnění záměrů doktorových. Za podmínek takových bylo by snad možno vniknouti do vnitř domu Sidi-Hazamova.

V okamžiku, kdy slunce zapadlo, rána z děla vypálená ve tvrzi tripolské dala znamení, očekávané tak netrpělivě davy lidu na planině sung-ettelatské.