Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/436

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Jediná branka vedla do tohoto domu, avšak branka ta, jsouc jinak i velmi těsnou, byla pevně uzavřena. Nebylo snadno ji prolomiti, avšak i kdyby se to bylo zdařilo, nebylo by bývalo snadno, proniknouti jí dále do vnitř.

Sarkany nalezl tudíž u Sidi-Hazama spolehlivý a bezpečný útulek. V tomto domě zamýšlel dovršiti své bídné dílo!

Sňatek se Savou měl zjednati mu velmi značné jmění a pro případ potřeby mohl spolehati i na přispění bratrstva Senusistů, kteréž mělo též zájem na tom, aby dílo jeho provázeno bylo úspěchem.

Co se týče přívrženců sekty té, přibyvších do Tetuanu s karavanou a z různých částí území severoafrického přispěchavších, rozptýlili se tito v oase menchijské, jsouce připraveni, na prvý povel se opět shromážditi.

Zmíněná „slavnost čapí“ měla — úřady tripolské ostatně o tom nepochybovaly — přispěti též ke zdaru věci Senusistů. Tam — na planině sung-ettelatské — při příležitosti té měli přívrženci sekty, shromáždění zde, dostati pokyny, jakým způsobem měli by se soustřediti v území cyrenském a utvořiti tam pravou říši lupičů námořních, jež by podřízena byla mocné autoritě vyvoleného kalifa.

Okolnosti byly tomu příznivý, neboť právě v okrsku bengazijském (v územ cyrenském) měla sekta tato největší počet přívrženců.

V den, kdy „slavnost čapí“ slavena byla ve vladařství tripolském, procházeli se tři cizinci mezi davy lidu na planině sung-ettelatské.

V cizincích těchto nebyl by nikdo pod jejich krojem arabským poznal Evropany. Nejstarší z nich nosil kroj tento ostatně tak přirozeně, že vysvětliti si to lze jen dlouhým návykem.

Byl to doktor Antekirtt provázený Petrem Bathorym a Ludvíkem Ferratem.

Pointe Pescade a Kap Matifu zůstali ve městě, kde konali jisté přípravy a neměli dle všeho objeviti se dříve dokud by nemuseli bezprostředně přikročiti k vykonání úkolu sobě svěřeného.

„Elektrika č. 2.“ byla teprve před čtyřiadvaceti hodinami — odpoledne — zakotvila v úkrytu skalisk, které tvoří v přístavu tripolském přirozenou hráz přístavní.

Cesta z Tetuanu byla vykonána právě tak rychle jako cesta tam. Toliko na tři hodiny zakotvila loď ve Philippevillu v malé zátoce filfilské. Čas ten měl stačiti jen, aby společnost naše opatřila si kroj arabský.