Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/434

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


veškeré výlohy cestovní, i zbyla mu ještě slušná částka, aby mohl přichystati se na všechny eventuality.

Musel se skutečně obávati, že Silas Toronthal, zachvácen jsa zoufalstvím, bude jat pokušením pomstíti se jemu tím, že by odhalil jeho minulost, anebo že by prozradil, kde jest Sava ukryta. Bankéř věděl totiž, že Sava dopravena byla do Tetuanu a že jest v rukou Namiřiných.

Protož odhodlal se Sarkany opustiti Marokko v době nejkratší a odvést i s sebou i Savu.

Skutečně jednal dobrodruh takto velice opatrně a předvídavě, neboť, jak známo, Silas Toronthal po jistém váhání prozradil skutečně, v kterém místě Sava pod dozorem Maročanky jest skryta.

Sarkany odhodlal se proto uchýliti se do vladařství v Tripolisu, kdež by měl dosti prostředků k jednání i dosti prostředků k případné obraně. Odebrati se tam však buď po některém parníku pobřežním anebo po dráze alžírské bylo by značilo, jak Sarkany — a také doktor Antekirtt — pochopil, tolik, co vydati se mnohému nebezpečí a nepředvídané, nemilé nějaké náhodě.

Dal tudíž Sarkany přednost tomu, cestovati s karavanou Senusistů, kteráž ubírala se do území cyrenského, přibírajíc na cestě nové přívržence v předních okresích marockých, alžírských a tuniských.

Karavana tato, jež rychle měla uraziti pět set mil cesty mezi Tetuanem a Tripolem a jež hodlala ubírati se podél severní hranice pouště africké, opustila Tetuan 12. února.

Nyní byla Sava vydána zcela na milost a nemilost svým únoscům!

Pevné rozhodnutí její nebylo však tím změněno, odpor její nebyl zlomen. Ani hrozby Namiřiny, ni hněv Sarkanyův neměly na ni účinku.

Při odchodu z Tetuanu čítala karavana již as padesát osob rozdělených pod vedením imama ve skupiny a vojensky organisovaných. Ostatně nejednalo se o to ubírati se územím, Francouzy ovládaným, kdež by se karavaně byly mohly klásti všeliké překážky v cestu.

Pevnina africká tvoří pobřežím tuniským a alžírským oblouk až k západnímu břehu Velké Syrty, jež náhle pak k jihu se obrací. Vidno jest z toho, že nejpřímější cesta z Tetuanu do Tripolisu vede směrem čáry, jež oblouk ten přetíná, a nejsevernější bod její neleží severněji nežli Lagut, jedno z posledních mést na kraji Sahary, Francouzi ovládaných.