Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/420

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Měli za to, že Sarkany nebude se lekati žádného prostředku, by donutil Savu k sňatku, jenž měl mu zajistiti jmění hrabat Sandorfů. Zkoumali proto důkladně tuto situaci. Byly-li záměry Sarkanyovy nyní odhaleny, nebyly dosud zmařeny.

Především bylo proto nutno nalézti Savu, i kdyby měl býti prohledán každý koutek země!

Bylo umluveno, že i na příště toliko paní Bathoryová a Petr mají věděti, že hrabě Matyáš Sandorf skrývá se pod jménem doktora Antekirtta. Odhaliti tajemství toto bylo by tolik, co přiznati, že Sava jest dcerou jeho, v zájmu dalšího pátrání, k němuž mělo se přikročiti, bylo však radno, aby věc tato zůstala tajemnou rouškou zahalena.

„Avšak kde jest Sava? … Kde ji hledati? … Kde ji nalézti?“ tázala se paní Bathoryova.

„Dovíme se toho,“ odvětil Petr, u něhož zoufalství ustoupilo zmužilosti, jež neměla již ochabnouti.

„Ano! … dovíme se toho!…“ odvětil doktor Antekirtt, „a neví-li Silas Toronthal, kam Sarkany se uchýlil, ví aspoň — a musí věděti — kde bídník ten skrývá moji dceru!“

„A ví-li to, musí to prozraditi!“ zvolal Petr Bathory.

„Ano! … musí mluviti!“ doložil doktor Antekirtt.

„Ihned!“

„Okamžitě!“

Doktor Antekirtt, paní Bathoryová a Petr nemohli déle setrvati v takové nejistotě!

Ludvík, jenž dlel s Pointem Pescadem a Kapem Matifuem ve velké síni radnice, kdež i Marie se s nimi setkala, byl ihned povolán. Byl mu dán rozkaz, aby odebral se v průvodu Kapa Matifua do tvrze, a aby přivedl Silase Toronthala.

Čtvrt hodiny na to bankéř opustil kobku, jež mu byla vězením, a kráčel ulicemi artenackými. Kap Matifu držel ho pevně za ruku.

Ludvík, kterého bankéř se tázal, kam jej vedou, nechtěl dáti žádné odpovědi. Protož vzrůstaly v Toronthalovi obavy každým krokem, a sice tím spíše, an nemohl dosud zvěděti, která mocná osoba jej vězní. Bankéř vstoupil do síně v radnici.

Před ním kráčel Ludvík Ferrato; Kap Matifu svíral stále pevně jeho ruku. Silas Toronthal spatřil nejdříve Pointa Pescada, nikoli však paní Bathoryovou nebo syna její, kteří poodstoupili stranou.

Náhle ocitl se však tváří v tvář doktoru Antekirttu, s nímž v Dubrovníku marně se snažil styky zapřísti.

„Vy … vy zde!“ zvolal udiven.