Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/418

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Takové byly pikle nastrojené Sarkanym a vykonané družkou i spoluvinnicí jeho, Namirou.

Sarkany věděl, že Sava dosazena bude ve vlastnictví značného jmění, jakmile dosáhne věku osmnácti let. Když by se stala chotí jeho, dovedl by již toho, aby uznána byla za dědičku hraběte Matyáše Sandorfa. To mělo býti korunováním bídného díla jeho a takým způsobem stal by se pánem druhé polovice statků artenackých. Nebyl hnusný plán ten dosud uskutečněn? Nepochybně, neboť jakmile byl by sňatek uzavřen, byl by si Sarkany pospíšil, aby nabyl výhod, z něho mu kynoucích.

Jak litoval nyní doktor Antekirtt jednání svého! Nebyl to on, jenž přivedl vše k takovému rozřešení nejdříve tím, že pomoci své Petrovi odepřel a že nechal Sarkanymu od doby té, kdy setkal se s ním v Kotoru, volnost, aby jednal jak mu libo, a konečně i tím, že paní Bathoryové nevrátil syna jejího, kterého byl smrti vyrval?

Skutečně, jak mnohé neštěstí nebylo by se stalo skutkem, kdyby Petr byl dlel podle své matky, když list, adresovaný na paní Bathoryovou, byl jí doručen do bytu v ulici Marinella!

Petr věda, že Sava jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa, byl by ji zajisté dovedl ochrániti před násilím Sarkanya i Silasa Toronthala!

Nyní jednalo se však předem o to: kde jest Sava Sandorfova? Zajisté v moci Sarkanyově!

Avšak na kterém místě ji skrýval? Jak mu ji vyrvati?

V několika nedělích dcera hraběte Matyáše Sandorfa měla dosáhnouti osmnáctého roku — lhůta to určená vládou rakouskou, do níž neměla pozbýti nároků na dědictví po svém otci — a okolnost tato pobádala nepochybně Sarkanya ke krajním prostředkům, by vynutil na ní svolení ke hnusnému sňatku tomu.

V několika okamžicích utvořil si doktor Antekirtt úsudek o těchto věcech. Když byl v duchu přehlédl celou tuto minulost, jak také paní Bathoryová a syn její učinili, pociťoval výčitky, ovšem nezasloužené, kteréž by mu snad vdova Štěpána Bathorya a syn její činiti mohli.

Avšak když by byly věci takového rázu, jak si je dříve, ač klamně, představoval, mohl tehdy připustiti, aby Petr sňatkem spojil se s onou, kteráž pro něj i pro všechny zvala se Savou Toronthalovou?

Nyní bylo však zapotřebí nalézti za každou cenu Sávu, dceru jeho — jejíž jméno ve spojení s jménem hraběnky Rény, choti