Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/394

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

se toliko dle jmen, neboť bankéř nebyl se nikdy přímo míchal do sicilských záležitostí Sarkanyových.

Doktorem dán byl též přísný rozkaz za tím účelem, aby nemohli ani zdaleka tušiti, že jsou oba uvězněni společně v téže čtvrti. Obývali dvě kobky, odlehlé od sebe, a vycházeli z nich jen občas, aby mohli pookřáti na zdravém vzduchu ve dvorech od sebe odloučených. Doktor Antekirtt mohl spoléhati na věrnost i ostražitost těch, kteří je střehli, byliť to dva poddůstojníci antekirttské milice, i mohl si býti tudíž jist, že mezi oběma vězni nebude žádných styků.

Nebylo se proto třeba obávati žádného prozrazení, ano ještě více: na veškeré otázky, kteréž Silas Toronthal a Karpena kladli strážcům v příčině místa, kde jsou vězněni, nebyla a nesměla jim býti dána nikdy žádná odpověď.

Nic nemohlo tudíž vzbuditi v nich domněnku, že upadli v moc tajemného onoho doktora Antekirtta kterého bankéř Toronthal znal, poněvadž se byl s ní setkal několikráte v Dubrovníku.

Doktor zamýšlel však nyní stále jen na to, aby nalezl opět Sarkanya, a aby jej dal unésti, jak učinil již s dvěma jeho spoluvinníky. Protož dne 16. října, když se shledalo, že Silas Toronthal jest nyní s to, aby odpovídal rozumně na otázky, jež by se mu kladly, odhodlal se doktor Antekirtt podrobiti jej výslechu.

Dříve odbývala se však v příčině té porada, kteréž súčastnili se doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato, k nimž připojil se ještě Pointe Pescade, jehož náhledy bylo radno též seznati.

Doktor Antekirtt oznámil shromážděným svůj záměr.

„Avšak,“ namítal Ludvík Ferrato, „dáme-li Silasu Toronthalovi na jevo, že si přejeme zvěděti, kde se Sarkany nalézá, neuhodne, že záměrem naším jest zmocniti se také jeho druha?“

„Což na tom,“ odvětil doktor Antekirtt, „zví-li to Silas Toronthal nyní, když nemůže nám již uniknouti?“

„Z jedné příčiny není to radno, pane doktore!“ odtušil Ludvík Ferrato. „Silas Toronthal bude se pak domnívati, že jest to v jeho zájmu, aby neřekl ničeho, čím by Sarkanymu mohl škoditi!“

„A proč?“

„Poněvadž by tím škodil sobě samému!“ doložil Ludvík.

„Mohu pronésti nějakou poznámku?“ tázal se Pointe Pescade, jenž stál — ze skromnosti — poněkud stranou.

„Zajisté, milý příteli!“ odvětil doktor Antekirtt, obrátiv se k němu.