Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/393

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Při příchodu svém na Antekirttu Pointe Pescade a Kap Matifu navštívili Marii Ferratovu a bratra jejího Ludvíka, načež vykonali též návštěvu několika vynikajícím osobnostem artenackým. Všude byli srdečně přivítáni, neboť si získali lásky všech.

Rozmilo bylo viděti při takých příležitostech slavnostních Kapa Matifua, jenž vždy byl v rozpacích vzhledem k neobvyklému objemu těla svého, kterým skorem celou komnatu vyplňoval.

„Jsem tak drobný, že se to opět vyrovnává!“ pravil v takých chvílích Pointe Pescade.

Co se jeho týče, byl potěšením celé osady, kterou bavil svými vtipy, jichž zdroj byl nevyčerpatelný. Svojí hbitosti a obratnosti byl ochoten použiti vždy ve prospěch všech. Ach! kdyby se vše rozřešilo ku všeobecnému uspokojení, jaké slavnosti v městě i v okolí by sestavil!

Ano, kdyby toho bylo potřebí, nebyli by Kap Matifu a Pointe Pescade ani okamžik váhali, věnovati se opět dřívějšímu svému umění krkolomnému, jen aby vzbudili obdiv obyvatelstva artenackého a zjednali mu zábavu!

Vyčkávajíce těchto dnů šťastnějších, okrašlovali Pointe Pescade a Kap Matifu zatím rozkošnou svoji zahradu, v kteréž vzácné stromoví milý stín šířilo, i svůj letohrádek, jenž v zeleni a květech téměř se ztrácel.

Také práce na malém zálivu počaly nabývati již určitějších tvarů. Kdož viděl Kapa Matifua, jak odlamuje a přenáší veliké balvany skalní, musel doznati, že provençalský obr nepozbyl dosud ničeho z báječné své síly.

Mezitím pátrali zřízenci doktora Antekirtta úsilně po paní Bathoryové, snaha jejich neměla však dosud výsledku; také agenti, kteří měli vyhledati opět Sarkanya, nebyli v pátrání svém šťastnější. Žádný z nich nemohl zvědět i, kam se bídník tento po odchodu svém z Monte Carla uchýlil.

Věděl snad Silas Tosonthal, kde bývalý druh jeho, Sarkany, nyní prodlévá? Sotva, uvážíme-li okolnosti, za jakých oba soudruhové na cestě do Nizzy se byli odloučili.

Ostatně byť i bankéř znal nynější sídlo Sarkanyovo, bylo jisto, že dá se přiměti, aby je prozradil?

Doktor Antekirtt čekal proto netrpělivě až Silas Toronthal bude s to, by mohl na otázky, jež mu měly býti kladeny, odpovídati. Karpena a bankéř Toronthal uvězněni byli v přísné odloučenosti v malé tvrzi, zřízené na severozápadním konci Artenaku. Qba znali