Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/392

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Když Petr Bathory byl řekl Ludvíkovi, že oba jsou bratry, neznal dosud Marie Ferratovy, nevěděl dosud, jak oddanou a něžnou sestru v ní nalezne!

Když ji poznal a povahu její ocenil, neváhal svěřiti se jí se vším, co ho mučilo. Bylo to proň útěchou mohl-li s ní hovořiti o všem, co mu bylo drahé, slova její vlévala často klid a naději v rozbouřenou duši jeho. Co nechtěl říci doktorovi, o čem s ním nemohl hovořiti, o tom mluvíval s Marií.

Nalezl v ní srdce vřelé, jež bylo přístupno všem citům hlubokým, srdce, jež mu rozumělo, jej těšilo a jež nikdy naděje nepozbývalo. Když Petr nejvíce trpěl, když bylo potřebí, aby bolesti své ulevil, spěchal k Marii, a dívka tato kolikráte dovedla v něm oživiti naději v budoucnost.

Leč nyní dlel na Antekirttě ve vězení muž, jenž věděti musel, kde Sava prodlévá a je-li dosud v moci Sarkanya. Muž ten, jenž zval ji dcerou svojí, byl Silas Toronthal.

Z úcty k památce otce svého nebyl by však Petr nikdy chtěl s bankéřem o dceři jeho mluviti.

Ostatně od doby té, kdy byl zajat, byl Silas Toronthal v takovém stavu duševním i fysickém, že nebyl by ni slova prozradil, i kdyby zájem jeho tak byl kázal.

Také on nevěděl, že upadl v moc doktora Antekirtta, a netušil též, že Petr Bathory dlí živ a zdráv na tomto ostrovu Antekirttě, jehož jméno bylo mu ostatně též neznámo.

Mohl tudíž, jak pravila Marie Ferratova, toliko Bůh rozřešiti veškeré tyto záhady.

Pominuli bychom zajímavých zpráv o osadě antekirttské, kdybychom se nezmínili při tom přehledu nejdůležitějších osob jejích též o tom, jaký život vedli nyní Pointe Pescade a nerozlučný jeho druh Kap Matifu.

Ač se Sarkanyu podařilo uniknouti, ač stopa jeho byla skorem ztracena, mělo zajetí Silasa Toronthala přece význam tak veliký, že doktor Antekirtt neskrblil díky Pointu Pescadovi. Řídě se toliko vlastním svým důvtipem, učinil hodný hoch tento vše, co za takých okolností učiniti se dalo. Když i doktor Antekirtt byl s činností obou přátel zcela spokojen, byli by tito bývali pošetilými, kdyby sami sebou byli snad nespokojenými.

Po návratu svém na ostrov Antekirttu ubytovali se tudíž Pointe Pescade a Kap Matifu opět v dřívějším rozkošném svém obydlí a vyčkávali, až by opět bylo potřebí jejich služeb doufajíce, že ještě mnohým skutkem svým mohou dobré věci prospěti.