Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/336

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


na yachtu doktorovu nebyl zakázan, a proto mnoho lodic míhalo se stále mezi ní a nábřežím.

Tento ruch, jejž příjezd jeho vzbudil, hodil se zajisté doktorovi. Jeho proslulost měla tentokráte přispěti k uskutečnění jeho záměrů. Petr Bathory ni on nesnažili se proto uniknouti všeobecné zvědavosti.

V otevřeném voze, kterýž najal v jednom z předních hotelů ceutských, vyjel si doktor Antekirtt s mladým přítelem svým nejprve na prohlídku města. Ulice Ceuty ohraničeny jsou domy smutného vzhledu, kteréž nevynikají ani tvarem, ni něčím jiným. Tu a tam rozkládá se malé náměstí, porostlé zakrnělými, prachem pokrytými stromy, jež zastiňují hostince podezřelého rázu. Mimo to shlédnouti lze tam ještě jednu nebo dvě budovy vládní, kteréž se podobají kasárnám.

Slovem: Ceuta nemůže se chlubiti ničím zajímavým nebo zvláštním, vyjímaje snad jen maurskou čtvrt, odkudž malebnost ještě zcela nevymizela.

O třetí hodině dal doktor Antekirtt rozkaz, aby byl dovezen ke guvernérovi osady, jemuž chtěl učiniti návštěvu — čin to přirozené zdvořilosti se strany vynikajícího cizince.

Guvernér ceutský není ovšem osobou civilní. Ceuta jest především osadou vojenskou; má asi deset tisíc důstojníků, prostých vojínů, kupců, rybákův a námořníků na lodích pobřežních službu konajících; v městě samém bydlí as právě tolik lidí, jako na úzkém pruhu země, jenž zde Španělům náleží a jenž se na východ poněkud prodlužuje.

V Ceutě byl tehdy velitelem plukovník Guyarre. Vyššímu důstojníku tomuto přiděleny byly tři prapory pěchoty, jež jsou částí kontinentální armády a kteréž jistou dobu v africké službě stráviti musejí, dále pluk trestnický, jenž jest stále v Ceutě posádkou, a konečně dvě batterie dělostřelectva, setnina ženijní a setnina Maurův, jejichž rodiny obývají zvláštní čtvrt. Počet trestníků obnáší skorem dva tisíce.

Měl-li vůz doktorův jeti k domu guvernérovu, musil se dáti silnicí, kteráž vede mimo zdi městské a probíhá osadou až k východnímu jejímu konci.

Úzký pruh země po obou stranách silnice, jenž jest ohraničen na jedné straně úpatím pohoří, na druhé straně bařinami, přílivem moře způsobenými, jest, díky pracovitosti obyvatelů, kteříž statečně zápasí se špatnou jakostí půdy, dobře vzdělán. Nescházejí