Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/225

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Zoufalý mladík chtěl vniknouti proto i do bytu Toronthalova. Nebyl však vpuštěn ani přes práh!

Zatím Savu a matku její v posledních dnech těch nikde nebylo viděti! Bylo naprosto nemožno i s nimi se setkati!

Avšak nemohl-li Petr Bathory spatři ti Savu ni otce jejího, setkal se častěji v třídě Stradonské tváří v tvář se Sarkanym. Na záštiplný pohled mladíkův odvětil Sarkany jen pohledem pyšným a opovržlivým.

Petru namanula se myšlenka, aby jej vyzval a aby jej donutil s ním se bíti …

Leč za jakou záminkou měl tak učiniti? A byl by Sarkany souboj přijal, když mu právě zájem jeho kázal, aby nyní, když měl se státi manželem Savy, všelikému nebezpečí se vyhnul?

Šest dní opět uplynulo. Petr proti přání své matky a přes prosby Boríkovy opustil příbytek svůj večer dne 4. července. Starý sluha jej nepozorovaně následoval, avšak ztratil záhy jeho stopu. Petr spěchal bez cíle ku předu jako šílený a bloudil nejtemnějšími a nejpustějšími uličkami podél hradeb městských.

Za hodinu přinesen byl do bytu své matky, krváceje a těžce jsa zraněn.

Byl bodnut dýkou, jež projela mu levou částí plic.

Nebylo možno pochybovati: Petr zachvácen jsa nejvyšším zoufalstvím, sám se probodl.

Pointe Pescade, jakmile zvěděl o tomto neštěstí, spěchal ihned na úřad telegrafní.

Za hodinu na to doktor Antekirtt v Kotoru dostal zprávu o sebevraždě Petrově.

Nesnadno bylo by líčiti bolest paní Bathoryové, kdy zřela krvácejícího syna, jemuž zbývalo snad již jen několik hodin života. Avšak starostlivost matčina zvítězila nad slabostí ženy. Chtěla především pečovati o raněného, na slzy bylo dosti času později.

Byl povolán lékař. Dostavil se ihned, prohlédl raněného a naslouchal slabému i přerývanému dechu jeho. Ohledal ránu a obvázal ji. Činil, co bylo v moci jeho, naději však matce dáti nemohl.

Patnáct hodin na to stav Petrův zhoršil se ještě následkem silného krvácení i hrozilo nebezpečí, že každé chvíle na vždy dýchati přestane.

Paní Bathorvová sklesla na kolena a prosila Boha, aby jí syna zachoval.

V okamžiku tom otevřely se dvéře jizby a doktor Antekirtt vstoupil.