Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/224

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Svatba byla určena na den 5. července.

Lze si pomysliti, v jaké náladě Petr Bathory trávil následující týdny. Muka jeho byla nesmírná. Podávaje se žalu i malomocnému hněvu, uzavíral se často po celé hodiny v jizbě své neb opouštěl kleté proň město a bloudil daleko v jeho okolí. Paní Bathoryová obávala se mnohdy, že se již nevrátí.

Jakou útěchou mohla jej povzbuditi? Dokud nemluvilo se o sňatku zmíněném, měl Petr, ač byl otcem Savy odmítán, vždy ještě jakousi naději. Avšak jakmile by Sava byla provdána, rozevřela by se mezi nimi propast nepřeklenutelná. Cokoli děl doktor Antekirtt, přes veškeré své sliby Petra opustil!

Avšak, tázal se Petr dále sama sebe, jak mohla přivoliti Sava, jež jej milovala a jejíž odhodlanou povahu znal, ke sňatku takovému? Jaké tajemství skrýval dům Toronthalův, kdež věci takové se odehrály? Ah! byl by lépe učinil, kdyby byl opustil Dubrovník a místo jinde mu nabízené přijal, kdyby byl odešel daleko — daleko od Savy, kterouž cizinci otec zadával!

„Ne, nikoli!“ pravil však ihned na to. „Nemožno! Vždyť ji miluji!“

Zoufalství usadilo se tudíž nyní v domě, kdež dříve byl se kmitl slabý paprsek štěstí!

Pointe Pescade, jenž stále na vše pozor měl a skutečně o všem věděl, co se v městě dálo nebo mluvilo, byl jedním z prvých, kteří zvěděli, co se v domě Toronthalově chystalo. Jakmile dověděl se o nastávajícím sňatku Savy Toronthalové se Sarkanym, psal ihned do Kotoru. Když seznal, v jakém povážlivém stavu duševním ocitl se Petr Bathory, nemeškal sděliti to rovněž doktoru Antekirttu.

Co odpověď obdržel rozkaz, aby i na dále bděl nad tím, co se v Dubrovníku dělo, a aby podrobné zprávy do Kotoru zasílal.

Čím více však blížil se osudný šestý červenec, tím více horšil se stav Petra Bathorya. Matka nemohla jej ničím již ukonejšiti, ni hluboký žal jeho jediným zábleskem naděje na okamžik rozptýlili. Bylo možno zmařiti záměr Silasa Toronthala? Což nebylo zjevno již z kvapu, s jakým den svatby byl ustanoven, že sňatek ten dávno byl již umluven, že Sarkany a bankéř dlouho již se znali a že tento „boháč tripoliský“ měl as na otce dívčina vliv neobyčejný?

Petr Bathory odhodlal se konečně psáti Silasu Toronthalovi. Poslal mu list osm dní přede dnem, kdy svatba měla se konati.

Dopis jeho zůstal bez odpovědi.

Na to pokusil se Petr setkati se s bankéřem na ulici. Ani to se mu nezdařilo.