Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/94

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


jméno Jojakim [יְהוֹיָקִים‎]. Vláda jeho byla zemi zkázyplnou; lidu uložil velké berně, aby králi Nechovi válečnou daň zapraviti mohl; mimo to dal provésti velké stavby. Také oddal se marnotratnému požitkářství, čímž útisky staly se těžšími. Šeredné skutky tohoto krále kárá prorok Jeremia slovy. „Oči tvoje a srdce Tvé nesměřují k ničemu jinému, nežli k zisku, ke krvi nevinného, ji prolévati, a k zpronevěře a útiskům, kteréž konáš (Jerem. 22 17.).

Prorok Úria byl odpraven a prorok Jeremia pronásledován.

137.Jeremia kap. 26. V této zvrhlé době proroci, kteří napomínali k věrné příchylnosti k Bohu a k zachovávání jeho nauky, zakoušeli největšího pronásledování. Prorok Úria, syn Šemajův, který na počátku vlády Jojakimovy městu Jerusalému a říši Judské záhubu byl prorokoval, byl na rozkaz Jojakimův usmrcen. Ač nebezpečí velice hrozilo, nedal se Jeremia tím zdržeti, aby nabádal k polepšení a ku návratu k Bohu. V nádvoří chrámu napomínal v prvních letech vlády Jojakimovy lid takto: „Tak praví Hospodin: Jestliže slov mých nebudete poslouchati, abyste kráčeli dle nauky mé, již jsem vám předložil, abyste poslouchali slov služebníků mých, proroků, jež vysílám každého jitra, aniž jste poslouchali; tož učíním tento dům jako Šilo a město toto bude kletbou všem národům země.“ Pro proroctví toto kněží a falešní prorokové usilovali Jeremiu usmrtiti, avšak on bez bázně a strachu pravil: „Vězte, že, pakli mne usmrtíte, nevinnou krví se potřísníte, i město a jeho obyvatelstvo; neboť v pravdě Hospodin mne vyslal k vám, abych všecka tato slova vám do uší řekl.“ Nad prorokem vykonali takořka soud a jen tím, že Achikam o něj se bral, byl zachráněn před smrtí.

Máme býti slálými v bázní Boží a ctnostech. Prorok Jeremia jest nám vzácným vzorem, že vzdor všemu nebezpečí nemáme ustupovati vykonávajíce dobré a pravé. Nic nesmí nás odvrátiti od cesty ctnosti a bohabojnosti, kterou náboženství naše nám káže.