Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/78

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


v lásce a věrnosti; když však jeho královská moc se zvyšovala, vypínal se a chtěl obětovati jako kněží kadidlo ve svatyni. Vkročiv do svatyně stal se však malomocným a musil spěšně opustiti Bohu zasvěcené místo. Král malomocí stižený byl v nemocnici, zatím co syn jeho Jotam za něho vládl. Za doby Úsiovy prorokovali proroci Jóel a Amós (č. 104) a v posledním roce jeho vlády vystoupil jako prorok Jesaia [יְשַׁעיָהוּ‎].

Povinnosti kněží dle zákonů náboženství (Kohanim). Jenom kněží [כׇּהַנִים‎] bily Bohem určení k vykonávání služby obětní. Kněžím předpisuje zákon náboženský vedle jiných náboženských příkazů také ještě zvláštní příkazy pro ně samé. Mrtvol smějí se jen dotknouti, jsou-li to jich nejbližší příbuzní; překážky manželství jsou pro ně více rozšířeny než u jiných Israelitů; jsou také povinni kněžské požehnání v tóře předepsané obci udělovati. Kněžské požehnání udílejí kněží o velkých svátcích před zakončením modlitby musaf při veřejné bohoslužbě.

Prorok Joel zvěstuje útěchu. Prorok Jóel [יוֹאֵל‎] syn Petuelův, prorokoval v zemi Judské, když země roji kobylek a neustálým suchem do velké bídy upadla. Za této doby pouze napomíná lid k pokání a aby se vrátil k Bohu slovy: „Také nyní ještě, praví Hospodin, navraťte se ke mně s celým svým srdcem, posty, pláčem, a nářkem. A roztrhněte srdce své a nikoliv šaty své a navraťte se k Hospodinu; neboť milostiv jest a milosrdný, shovívavý a plný přízně a rozmyšlí si neštěstí.“ Jeho zvěstování útěchy zní:

„Každý, kdo jména Hospodinova bude vzývati, bude spasen; neboť na hoře Cionu a v Jerusalemě bude spasení, jak Hospodin pravil a mezi uniklými, jež Hospodin povolá. (Jóel 3. 5.)

Jótam (16 roků, 755—739),Achas (16 roků. 739—723).

119.Kniha králů II. kap. 13—16. Kronika II. kap. 27—28. Jótam [יוֹתָם‎] byl bohabojný král, jenž moc říše své povznesl šťastnými válkami s Ammonity, kteréž učinil poplatnými. Založil pevná města v pohoří Judském a také zesílil opevnění Jerusaléma. Když šesnáct let vládl, následoval po něm syn jeho Achas [אָחָז‎] který oddal se všem neřestem modloslužby; také svého syna, obětoval bohům. Když