Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/69

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


říši Israelské, kde odpadnutím od Boha zavládlo mnoho neřestí. Avšak kárá též hříchy Judské, napomíná ku polepšení a jako následek návratu k Bohu slibuje blaho a požehnání. Amós, majitel stád v Tekoa, prorokoval v Bet-élu za krále Úsiy Judského a krále Jerobeama II. v Israeli. Prorokuje všem říši Israelské sousedícím státům pro jejich bezbožné činy zánik, napomíná pak říši Judskou ku polepšení a obrací se v mnohých kázáních k říší Israelské, jíž prorokuje, že od hříchů svých bude očištěna a opět obnovena.

Secharja (6 měsíců, 772). Šalum (1 měsíc), Menachem (10 roků, 771—761, Pekachja 2 roky, 761—759).

105.Kniha Králů II. kap. 15. Avšak šťastná vítězství Jerobeama II. nemohla říši spasiti před úpadkem. Neřesti zavládnuvší v zemi vyzvaly Božský trest. Nad zvrhlostí lidu naříká prorok Hóšéa slovy: „Neníť pravdy ani lásky ani poznání Boha v zemi, jen křivopřísežnictví, lež, vražda, krádež a vilnost. Proto zarmoucena jest země a vše, co v ní bydlí, zahyne.“ Úpadek již nastal po smrti Jerobeama II.; syn jeho Secharja [זְכַרְיָהוּ‎] kterýž po něm na trůně následoval, vládl pouze šest měsíců, proti němu spikl se Šalum a zavraždil ho. Šalum [שַׁלּוּם‎] stal se králem, avšak jenom měsíc udržel se na trůně. Menachem [מְנַחֵם‎] porazil a zabil jej a stal se králem na místě jeho. Asyrský král Ful přišel do země a Menachem dal mu tisíc talentů stříbra, aby jeho panství upevnil. Po vládě desítileté následoval po něm syn jeho Pekachja [פְקַחְיָה‎] jenž panoval dva roky.

Přísaha budiž svatou; křivá přísaha a zrušení přísahy jest těžkým hříchem. Prorok Hóšéa lidu pro těžké jeho hříchy, mezi nimiž byla také křivá přísaha, prorokoval zkázu. Slovo Boží na Sinaji: „Nemáš jména Hospodinova, Boha svého, vysloviti ku křivdě; neboť Hospodin nenechá bez trestu toho, jenž jména jeho ku křivdě vyslovuje“ (3. přikázání) nařizuje, že přísaha má býti svatou. Přísahati znamená Boha vzývati za svědka, že to, co pravíme, pravda jest, aneb v pravdě námi to splněno bude. Kdo však svatého jména Božího zneužívá, aby stvrdil nepravdu, přísahá přísahu křivou; kdo to, co stvrdil jménem Božím, neplní, přísahu ruší. Křivá přísaha a zrušení přísahy jsou děsně zločiny, kteréž Bůh nenechá bez trestu. Avšak třetí přikázání nezakazuje jenom