Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/67

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


kteréž vyřkl svým služebníkem Éliou: Na roli Isreële sežerou psi maso Isebelino.” Potom byli všichni příbuzní královského domu Achabova usmrceni.

Bůh je shovívavý, laskavý a milosrdný Skon domu Achabova důtklivě napomíná hříšníky, aby od svých zločinů upustili. Bůh je schovívavý a dopřává hříšníkům času, aby se polepšili; pakli však hříšník setrvá ve svých neřestech, trest ho nemine.

Hospodin, Hospodin jest Bůh silný, lítostivý a milostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství a pravdě; milosrdenství čině tisícům, odpouštěje nepravost a přestoupení i hřích a kterýž nikoli neospravedlňuje vinného. (2. kn. Mojž. 34. 67.)

Tyto vznešené vlastnosti Boží lásky a Božího milosrdenství poučují nás, že kajicný hříšník vždy u Boha dochází milosti.

102. Jéhu zrušil také modloslužbu Baalovu zavedenou Isebelou. Dal prohlásiti v zemi, že zařídí velký svátek obětní k uctění Baala, k němuž veškeré přívržence této modloslužby pozval. Tato lest se vydařila, chrám Baalův naplnil se od jednoho konce k druhému modloslužebníky Baalovými, kteří dle rozkazu Jéhuov vojíny byli zabiti. Potom byly modly a sochy Baalovy spáleny a chrám srovnán se zemí. Tak vyhladil Jéhu modloslužbu Baalovu z Israele; avšak od hříchu Jerobeamova neupustil, zlatá telata v Bet-élu a Danu trvala dále. Vláda Jéhuova nebyla pro zemi šťastnou, neboť Syrský král Chazael dobyl celého území, jež náleželo dvěma a půl kmenům. Jéhu vládl Israeli dvacet osm roků, syn jeho Joachas (יְהוֹאָחָז‎) byl jeho nástupce.

Joachas (17 roků, 855—838), Joas (l6 roků 838—822). Elišova smrt.

103.Knihu králů II. kap. 13—14. Joachas vládl sedmnáct let a protože pokračoval v hříších Jerobeamových, dal ho Bůh do moci Syrského krále, kterýž vojsko Israelské zničil až na malý zbytek. Po smrti Joachasově stal se syn