Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/64

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Zvelebení a zneuclění jména Božího. Ziskuchtivost Gechasiho způsobila, že jméno Boží bylo zneuctěno. Jakýkoliv hříšný čin, jímž náboženství naše se zlehčuje, zneuctívá jméno Boží [חִלּוּל הַשֵּׁם‎] konání dobrých skutků však, jimiž zvelebuje se naše víra, oslavuje jméno Boží [קִדּוּשׁ השׁם‎]. Oslavování Boha jest nejvyšší povinností Israelitů.

A neposkvrňujte jména svatého mého, i buduť posvěcen uprostřed synů Israelských: Já jsem Hospodin, posvětitel váš. (3. kn. Mojž. 22. 32.)

Eliša jest velkomyslným. Hlad v Samarii.

97.Kniha králů II. kap. 6—7 Král Syrský opět válčil s Israelem a poradil se se služebníky svými, kde by tábor svůj položil. Eliša ale varoval Israelského krále, udávaje mu místo nepřátelského tábora, čimž válečné plány Syrů zmařeny byly. Když král Syrský jedním ze služebníků svých se dověděl, že prorok Eliša králi Israelskému prozradil válečné plány Syrů, vyslal velké vojsko do Dotanu, aby proroka zajalo. Eliša modlil se k Bohu řka: „Račiž oslepiti tento lid!“ I stalo se dle slov prorokových a on odebral se k vojsku a pravil: „Není tudy cesta a město; následujte mne a dovedu Vás k muži, jehož hledáte.“ Vedl je do Samarie, a tam Hospodin otevřel jim oči a uzřeli, že jsou uprostřed Samarie. Král Israelský tázal se Elišy: „Mám je poraziti, můj otče?“ Eliša odpověděl: „Nemáš je poraziti, což jsi je zajal mečem a lukem? Postav před ně jídlo, ať jedí a navrátí se pak k svému pánu.“ Byla jim připravena velká hostina, jedli a pili a vrátili se v míru k svému pánu. Tak jednal Eliša velkodušně vůči svým pronásledovníkům.

98. Syrský král Ben-Hadad vytáhl se svým vojskem proti Samarii a obléhal ji. Tím povstal v městě tak velký hlad a bída, že dvě ženy hladem zemřelé dítě snědly. Velice zarmoucen tímto strašlivým skutkem vyslal král Jehóram posla zavraždit Elišu, domnívaje se, že prorok nějakým divem zlo odvrátiti měl. Tu zvěstoval Eliša: „Tak praví Hospodin: