Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/60

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Prorok Eliša.

87. Když Élia od země unikl, zůstal Eliša ještě nějaký čas v Jerichu. Obyvatelé města naříkali si mu, že město odlidňuje se pro nezdravou vodu. Tu vzal mísu soli, hodil ji do pramene a voda stala se opět pitnou. Potom odebral se Eliša do Bet-élu; na cestě potupili jej chlapci, že má holou hlavu. Byli však pro tuto svévoli potrestáni, neboť mnozí z nich byli roztrháni medvědy.

Starce a mudrce máme uctívati. Zneuctívání mudrců a mužů Božských jest nepravost, kteráž má zlé následky. Ve slovu písma: „Před starcem povstaniž a měj v uctivosti starce“ (3. kn. Mojž. 19. 32.), v němž uctivost k staří se předpisuje také obsažena povinnost uctivosti vůči rodičům, obzvláště také proti učitelům.

Úcta před učitelem budiž jako úcta před nebem. (Abot 4. 15.)

Jehóram (12 roků, 895—883). Válka proti Mesovi, králi Moabskému.

88.Kniha králů II. kap. 5. Jehóram, syn Achabův, vládl Israeli dvanáct let. Přidržoval se uctění telat, jímž Jerobeam Israelity k hříchu byl svedl, nebyl však tak neřestným jako otec a matka jeho, jelikož zrušil příšernou službu Baalovu. Spojil se s králem Jošafatem, aby Mesu, krále Moabského, který po smrti Achabově od říše Israelské odpadl, opět si podmanil; také král Edomský připojil se k této válečné výpravě. Avšak vojsko tří spojených králů zkusilo velké nebezpečí, ježto sedm dní táhlo pouští Edomskou, aniž by nalezlo vody. Tu otázal se zbožný král Jošafat, zdali není proroka Božího na blízku, aby otázán byl, a když jmenovali Elišu, tito tři králové odebrali se k němu. Eliša pravil: „Vykopejte v tomto údolí jámy, neboť tak praví Hospodin: Neuzříte větru ani deště a přece údolí to naplní se vodou, abyste pili. Avšak také Moabity Hospodin odevzdá do rukou vašich.“

89. Zvěstování Elišovo se vyplnilo a údolí na-