Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/20

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


něvadž Saul celý den ničeho nepojedl, byl zmalátnělý až do umdlení a musil něco pojísti, aby se mohl navrátiti.

Zhřešení modloslužbou a pověrou V druhém z desatera přikázání, kteréž jakoukoliv modloslužbu zakazuje, jest též zakázána pověra. Kdo věří v kouzelnictví, zlé duchy a jiné podobné nesmyslné věci, proviní se pověrou.

Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrze oheň, ani věštec ani planetník, ani čarodějník, ani kouzelník. (5. kn. Mojž. 18. 10.)

V druhém přikázání jest též vysloveno, že Israelité mají se zdržeti nemravu pohanských národů. (חוּקּוֹת הַגּוֹי‎).

32. Nežli Filištínští počali útok, prohlásil Achiš Davidovi, že musí se s mužstvem svým vrátiti do Ciklagu, poněvadž filištínská knížata nesvolují, aby se zúčastnil boje. Byv tři dny vzdálen, vrátil se David se svým lidem do Ciklagu; avšak k leknutí svému shledal město spálené a vydrancované a ženy a děti a mezi nimi též ženy Davidovy byly v zajetí odvedeny. Lidé Davidovi byli velice zarmouceni nevědouce ani, kdo město oloupil; David však posílil mysl svou nadějí na brzkou pomoc v útisku a v nouzi. Rychle odhodlán vytrhl se svými lidmi vyhledat nepřítele a dověděl se od egyptského muže, že loupeživí Amalekité město Ciklag vyplenili a spálili. David přemohl Amalekity úplně, zachránil vše, co byli uloupili, a ženy a děti přivedl opět do Ciklagu zpět.

Výhled k Bohu. Jako David ve své tísni posílil mysl svou nadějí na božskou pomoc, tak i my v nouzi máme s důvěrou pohlížeti k Bohu.

Tím nabýváme klidu v mysli a síly nalézti pravý prostředek ku odvrácení zla.

Smrt Saulova a Jonatanova

33. Vojska Israelská a Filištínská srazila se na hoře Gilboa. Bitva vypadla nešťastně pro Israelity, mnoho padlých pokrylo bojiště, také statečný