Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


stvo ubírající se cestou ke krvavé pomstě k Nabalovi. Slovy chytrými hleděla jej usmířiti, aby slávu svou neposkvrnil potrestáním nehodného člověka. David nahlédl, že by zlostí dal se strhnouti ku špatnému skutku a děkoval Abigaile za to, že přišedši jej odvrátila od toho zlého skutku. Abigail vrátivši se nalezla Nabala zcela opilého při hostině. Druhého dne z jitra oznámila mu, do jakého nebezpečí se vrhl svou lakotou, čímž se velice ulekl a za 10 dní zemřel. David pak pojal Abigaiiu za manželku.

Účinek moudré řeči Moudrou řečí odvrátila Abigail neštěstí od domu svého a usmířila hněv Davidův.

Moudrostí sdělán bývá dům a rozumností upevněn. (Přís. Šal. 24. 3.)

David šetří opětně života Saulova

29.Sam. I. kap. 26. Sifejští přišli opět k Saulovi hlásit, že David se ukryl na pahorku Chachila před pouští. Tam vytrhl Saul a utábořil se na pahrbku Chachila. David za noci provázen Abišajem vloudil se blízko ležení a nalezl Saula v tvrdém spánku a kopí jeho vetknuté bylo v zemi u hlavy jeho; také vojevůdce Abner a veškeré mužstvo spalo, ležíc vůkol krále. Abišaj chtěl Saula zabiti, avšak David pravil k němu: „Kdo vztáhl ruku svoji na pomazaného Hospodinova a nebyl za to trestán?“ David vzal kopí a číši vodnou od hlavy Saulovy a vzdálil se nepozorován s Abišajem, kdežto všichni ještě spali. Z velké vzdálenosti od tábora volal David s vrcholku hory k Abnerovi: „Kdo jest tobě rovný v Israeli? Proč jsi ale nebděl nad pánem, králem svým? Hledej přec, kde jest kopí a vodná číše králova?“ Saul poznal hlas Davidův i pravil: „Jest to hlas Tvůj, můj synu, Davide?“ Tento odvětil: „Ano, můj hlas, můj pane a králi! Proč pak pronásleduje pán můj svého služebníka? Neboť co jsem učinil a co je zlého v ruce mé?“ Opět doznal Saul, že velice chybil a slíbil, že Davidovi více neublíží. Saul