Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/16

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


25.Sam. I. kap. 23. David se svým mužstvem, které mezi tím vzrostlo na šest set osob, usadil se v tvrzích pouště Sif, kdež jej Jonatan navštívil a s ním svazek přátelský obnovil. Avšak Sifejští oznámili Saulovi, že David se u nich skrývá. Saul hned se svým lidem vytrhl proti němu. I zdálo se, že David tentokráte jest jistě ztracen, neboť byl již obklíčen mužstvem Saulovým. Avšak v největší tísni přišla mu pomoc Boží. Rychlý posel oznámil Saulovi, že Filištínští vpadli do země jeho, i byl nucen upustiti od pronásledování Davida. Z plna srdce velebil David Hospodina za záchranu: „Hle, Bůh je spomocník můj, Hospodin jest záštita života mého.“ (Žalm 54., 6.)

Davidova velkomyslnost vůči Saulovi.

26.Sam. I. kap. 24. Sotva se Saul vrátil ze své výpravy proti Filištínským, vytrhl opět s třemi tisíci muži pronásledovat Davida. David ukrýval se s lidem svým v pozadí velké jeskyně v poušti En-Gedi. Do jeskyně této přišel Saul, aby si odpočinul. Mužstvo Davidovo chtělo Saula přepadnouti, avšak David tajně ustřihl cíp pláště Saulova, nedopustil ale, aby se královi ublížilo, řka: „Od toho mne zachraniž Bůh, abych ruku vztáhl proti svému pánu, zvolenci Hospodinovu.“ Když Saul opouštěl jeskyni, sledoval jej David a zvolal: „Můj pane a králi! Dnešního dne Hospodin v jeskyni odevzdal Tě do rukou mých, já jsem však řekl: Nechci vztáhnouti ruky své proti svému pánu, neboť jest zvolencem Hospodinovým. Otče můj! viz zde cíp svého pláště v ruce mé; neboť že jsem toliko cíp Tvého pláště ustřihl a Tebe neusmrtil, z toho seznej, že nemám zlého úmyslu, Ty však bažíš po životě mém, abys mně jej odňal. Staré přísloví praví: Od bezbožníků přichází bezpráví; avšak moje ruka nepozdvihniž se proti Tobě!“

Tato slova uklidnila záštím naplněnou mysl