Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/11

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


rval jsem mu kořist a zabil jej. Bůh, jenž mne vysvobodil z moci lva a medvěda, vysvobodí mne z ruky tohoto Filištína.” Tu pravil Saul: „Jdi tedy a Bůh buď s Tebou.“ Král dal jej obléci ve zbroj; když tato však v chůzi mu překážela, odložil zbroj tuto. Vzal toliko svou hůl, svůj prak a pět hladkých kamenů křemenových a předstoupil před Filištína.

15. Goliáš pohrdlivě díval se na Davida a zvolal naň: „Což jsem psem, že na mne přicházíš s holí?“ David odpověděl: „Ty přicházíš s mečem a kyjem, já však přicházím jménem Hospodina zástupů, Boha vojenských řad Israele, jimž jsi se posmíval. Celé shromáždění toto má seznati, že Bůh nepomáhá mečem a kyjem!“ David uchopil rychle kámen a prakem hodil jej na čelo Goliášovo, že tento obličejem k zemi klesl. Potom David přiskočil ku Goliášovi, vytrhl jeho meč z pochvy a usmrtil Goliáše. Když Filištínští uzřeli, že hrdina jejich jest mrtev, obrátili se na útěk. Israelité pronásledovali je až k branám Filištínského hlavního města Ekron a ukořistili tábor jejich.

Obhajováni cti našeho národa a vlasti David byl tím rozhořčen, že Goliáš se odvážil Israelity pohaněti. Aby obhájil čest svého národa, podniká obtížný boj: důvěra v pomoc Boží vzněcuje v něm zmužilost bojovati s obrem.

Dobro a čest svého národa a své vlasti pěstovati, máme i my vždy pohotově býti a když toho potřeba káže, všemi silami svými obhajovati.

Saulova nenávist proti Davidovi

16.Sam. I. kap. 18. 19. Tímto hrdinským skutkem získal si David lásky a přátelství statečného Jonatana a také Saul nedopustil, aby mladistvý hrdina vrátil se do domu otce svého. — Vojsko vracející se z vítězného boje bylo přijato s jásotem a ženy pozdravily krále a Davida slovy: „Saul porazil tisíce a David myriady.“ To však vzbudilo v Saulovi nenávist