Stránka:Dudík, Beda - Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621.pdf/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

stějově r. 1527 kniha v českém jazyku, jež byla prvním českým tiskopisem na Moravě. Bohužel známa jest nám toliko z římského indexu, já aspoň neviděl jsem jí nikdy. Název její jest:

Jana Dubčanského neb Habrovanského listové bratřím Boleslavským poslaní, i také jich odpovědi zase psané, tuto spolu jsou vytištění k žádosti uroz. p. p. Janovi z Lipého a na Krumlově, nejv. maršálku král. českého, p. Dobešovi z Bozkovic a na Rosicích, p. Krištofovi z Bozkovic a na Třebové, v Prostějově 1527. sna v: hist. liter. č. II. vyd. str. 197.

Tiskař jmenoval se Kašpar Neděle, svým typografickým jmenem zván jest Aorgus čili Aory a a po svém, rodišti Kašpar Prostějovský.

Od r. 1527 až do r. 1543 není žádný prostějovský tiskopis znám. Jan Dubčanský uveřejniv své „listy“ zařídil nejspíše hned potom vlastní svou tiskárnu, a sice v Lulči, dědině jemu poddané.

Lulč.

Aby v započaté polemice proti českým Bratřím pokračovati mohl a prázden byl při tom všelikého cizího vlivu, založil si Jan Dubčanský svou vlastní tiskárnu v Lulči. Veškery přístroje tiskařské přeneseny jsou z Prostějova do Lulče, ano i mistr Kašpar tam přesídlil. Po spůsobu tehdejší doby dal své tiskárně jméno symbolické, nazývaje ji „in monte liliorum,“ právě jako mladoboleslavská tiskárna „in monte Carmeli“ a lytomyšlská „in monte Oliveti“ se jmenovaly. Přívrženci jeho, jsouce v nauce o večeři Páně Zvingliánům a o ospravedlnění pozdějším Osiandristům podobni, jmenovali se od sídla svého vůdce „Habrovanští“ čili „Lulečtí“ (Lilečtí), latině „fratres de monte liliorum.“ Tiskárna lulecká potrvala od r. 1530 do r. 1537, až do té doby, když Ferdinand I. původce jejího pro nezákonité rozšiřování kacířských a vůbec záhubných nauk v jeho apologii v Praze dal do vězení, propustiv jej na prosbu moravských stavů teprv, když 1598 přísahou se zavázal, že ničeho více, cokoliv by se zákonu protivilo, psáti nebude a tisknouti nedá.

Díla, v Lulči tištěná a velmi řídká, počtem 5, jsou:

  1. Písničky křesťanské ke cti a chvále Boží z mnohých jiných sebrané i v nově složené přes celý rok, a mnohé jiné obecné. Závěrek: A tak se dokonávají písně podle pořádku času … vytištěny při sv. Bartoloměji léta 1530. Kaspar in monte Liliorum. 8°. A — EE IV. a. 5 listů rejstřík. (V pražské univ. knih,). Vydáno pomocí p. Jana Dubčanského. Jungmann, str. 131.