Stránka:Bible svatováclavská 1771, SZ 1. svazek, 919-1221, rejstříky.pdf/61

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Pán osvícení mé, a spasení mé, kohož se budu báti? Pán ochránce života mého, před kým se [26. 1]třásti budu? 2 Když se přibližují na mne [26. 2]škodliví lidé, aby jedli maso mé: kteříž mne ssužují nepřátelé moji, oni sami [26. 3]zemdleli a padli. 3 Byť se zastavila proti mne [26. 4]vojska, nebudeť se báti srdce mé. Byť povstala proti mne válka, v tomť já doufati budu. 4 Jedné věci sem žádal od Pána, téť vyhledávati budu, abych přebýval v domě Páně po všecky dni života svého: abych viděl [26. 5]líbost Páně, a navštívil chrám jeho. 5 Nebo mne ukryl v stánu svém: v den zlých věci schránil mne v skrejši stánu svého. 6 Na skále vyvýšil mne: a nyní: vyvýšil hlavy mé nad nepřátely mými. Obcházel sem, a obětoval sem v stánu jeho oběť hlasitého zpívání: zpívati budu, a chválu vzdám Pánu. 7 Vyslyš Pane hlas můj, kterýmž sem volal k tobě: smilůj se nade mnou, a vyslyš mne. 8 Tobě řeklo srdce mé, vyhledávala tebe tvář má: tváří tvé Pane vyhledávati budu. 9 [26. 6]Neodvracůj tváři své ode mne: neuchylůj se v hněvu od služebníka svého. Spomocníkem mým buď: neopouštějž mne, aniž zhrzej mnou Bože spasiteli můj. 10 Nebo otec můj, a matka má opustili mne: ale Pán přijal mne. 11 Zákon ulož mně Pane na cestě své, a uveď mne na stezku přímou pro nepřátely mé. 12 Nevzdávejž mne v [26. 7]duše ssužujících mne: nebo povstali proti mne svědkové [26. 8]nepraví, a selhala jest nepravost sobě. 13 Věřím, že uzřím dobré věci Pána v zemi živých. 14 Očekávej Pána, zmužile čiň: a posilněno buď srdce tvé, a [26. 9]strp Pána.

Majíce Boha po své straně, nižádného se nebojme. Z velmi mnohých a velikých nebezpečenství vysvobozený od Pána Boha David takovou důvěrnost k němu měl, že směl říci tuto v verši 1. Pán obránce života mého, před kým se třásti budu? Jako by řekl, poněvádž až posavád vždycky sem znamenal, že Bůh mne ve všech nebezpečenstvích chránil, a z nich vytrhl, ničehož více se nebojím, doufaje, že on i budoucně mne proti všem hájiti bude, a obhájí. Odkudž dále praví v verši 3. Povstanou-li proti mně vojska, nebudeť se báti srdce mé. Povstane-li proti mně válka, v něm já doufáti budu. A jistě ač mnoho válek svedl, však nikdež nečteme, aby se mu v který něco zlého bylo přihodilo, aby byl někdy raněn. Tak bezpečný bývá i v největších nebezpečenstvích, kdo má Boha ochránce. A o tom věda Job, aby dokázal, že se nebojí ničehéhož zlého, pokud jeho opatrovníka míti bude, praví Bohu s nepředěšenou myslí: Postav mne podle sebe, a čižkoli ruka ať bojuje proti mne.[26. 10] Poněvadž tedy není žádného, jenž by nebyl všelijakým nebezpečenstvím podroben, chce-li, aby ho Bůh z nich vytrhl, a aby byl bez strachu, ať k němu, když ona na něj připadnou, srdečně a důvěrně volá.

  1. strašiti
  2. škůdcové
  3. sou se roznemohli
  4. vojenští stanové
  5. vůli
  6. neskrývej
  7. v libost, žádost, na vůli
  8. lživí
  9. očekávej
  10. Job 17. 3.