Stránka:Bible svatováclavská 1771, SZ 1. svazek, 919-1221, rejstříky.pdf/156

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Žalm CXLIX.

Prorok napomíná lid k oslavování Boha, a díků činění, za obvzláštní dobrodní, a slavná vítězství, která jim propůjčiti ráčil.

1 Aleluja.

Zpívejte Pánu píseň novou: chvála jeho [149. 1]v církvi svatých. 2 Ať se veselí Izráel v tom, kterýž učinil ho: a synové Sionští ať plesají v králi svém. 3 Ať chválí jméno jeho [149. 2]v společném spívání: na bubnu a žaltáři ať chvály zpívají jemu. 4 Nebo zalíbilo se Pánu v lidu jeho: a povýší tichých k spasení. 5 Plesati budou svatí v slávě: veseliti se budou [149. 3]na ložcích svých. 6 Vyvýšování Boží v hrdle jejich: a mečové na obě strany ostří v rukou jejich. 7 K činění pomsty v národech, [149. 4]domlouvání v lidech. 8 K svazování králů jejich v poutech: a šlechticů jejich v rukávích železných. 9 Aby učinili v nich soud sepsaný: sláva tato jest všem svatým jeho. Aleluja.

  1. v shromáždění
  2. v kůru
  3. v odpočivadlech
  4. žehrání, trestání

Žalm CL.

Vzbuzuje se lid, aby Boha chválil, ne toliko ústy, ale také rozličnými muzikálními nástrojmi.

1 Aleluja.

Chvalte Boha v [150. 1]svatyni jeho: chvalte jej na [150. 2]obloze mocnosti jeho. 2 Chvalte jej v mocnostech jeho: chvalte jej podle množství velikosti jeho. 3 Chvalte jej v zvůku trouby: chvalte jej na žaltáři, a [150. 3]harfě. 4 Chvalte jej na bubnu, a [150. 4]v zpolečnem zpívání, chvalte jej na strunách a na varhanech. 5 Chvalte jej na cymbálích dobře znějících hlasité: chvalte jej na cymbálích plesání. 6 Všeliký duch ať chválí Pána. Aleluja.

  1. v svatých
  2. v utvrzení moci jeho
  3. houslech
  4. na kůru, na dvojité píšťale, na dudách
Skonává se Kniha žalmuv.