Stránka:Bible kralická (1918).pdf/697

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Takéť k tobě přijde kalich, [4. 1] opiješ se a obnažíš se.
22 Ó dcero Sionská, když vykonána bude kázeň nepravosti tvé, nenechá tě déle v zajetí tvém. Ale tvou nepravost, ó dcero Idumejská, trestati bude a odkryje hříchy tvé.

  1. Jer.49,12.

Kapitola V.

Naříkání lidu Judského před Bohem, 16. vyznání hříchů 19. i modlitba jejich.

1 Rozpomeň se, Hospodine, co se [5. 1] nám děje; popatř a viz pohanění naše.
2 Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizozemcům.
3 Sirotci jsme a bez otce, matky naše jsou jako vdovy.
4 Vody své za peníze pijeme, dříví naše za záplatu přichází.
5 Na hrdle svém protivenství snášíme, pracujeme, nedopouští se nám odpočinouti.
6 Egyptským podáváme ruky i Assyrským, abychom nasyceni byli chlebem.
7 Otcové [5. 2] naši hřešili, není jich, my pak trestáni po nich neseme.
8 Služebníci panují nad námi; není žádného, kdo by vytrhl z ruky jejich.
9 S opovážením se života svého hledáme chleba svého, pro strach meče i na poušti.
10 Kůže naše jako pec zčernaly od náramného hladu.
11 Ženám na Sionu i pannám v městech Judských násilé činí.
12 Knížata rukou jejich zvěšena jsou, osoby [5. 3] starých nemají v poctivosti.
13 Mládence k žernovu berou, a pacholata pod dřívím klesají.
14 Starci sedati v branách přestali a mládenci od zpěvů svých.
15 Přestala radost srdce našeho, obrátilo se v kvílení plésání naše.
16 Spadla koruna s hlavy naší; běda nám již, že jsme hřešili.
17 Protoť jest mdlé srdce naše, pro tyť věci zatměly se oči naše,
18 Pro horu Sion, že zpuštěna jest; lišky chodí po ní.
19 Ty [5. 4] Hospodine, na věky zůstáváš, a stolice tvá od národu do pronárodu.
20 Proč se [5. 5] zapomínáš na věky na nás, a opouštíš nás za tak dlouhé časy?
21 Obrať nás, ó Hospodine, k sobě, [5. 6] a obráceni budeme; obnov dny naše, jakž byly za starodávna.
22 Nebo zdali všelijak zavržeš nás, a hněvati se budeš na nás velice?

  1. k.3,59.63
  2. 2 Mojž.20,5.
  3. k.4,16. 5 Mojž.28,50.
  4. Žalm.102,13.27.28.
  5. Žalm.13,2.
  6. Jer.31,18.