Stránka:Bible kralická (1918).pdf/555

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


5 Velikýť jest Pán [1] náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.
6 Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.
7 Zpívejte [2] Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,
8 Kterýž zastírá [3] nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách.
9 Kterýž [4] dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, [5] kteříž volají k němu.
10 Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.
11 Líbost má [6] Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.
12 Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
13 Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
14 On působí v končinách tvých pokoj, a bělí [7] pšeničnou nasycuje tě.
15 On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k [8] vykonání běží slovo jeho.
16 Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
17 Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
18 Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.
19 Zvěstuje [9] slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
20 Neučinilť tak [10] žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

 1. Žalm.165,5;145,3.
 2. Žalm.34,2 násl.
 3. Skutk.14,17.
 4. Job 39,4. Mat.6,26.
 5. Job 38,41. Žalm.104,14.
 6. Žalm.145,19.
 7. Žalm.81,17.
 8. Žid.4,12.13.
 9. 5 Mojž.29,29;33,4.
 10. 5 Mojž.4,7.

Žalm CXLVIII.

Prorok všeho stvoření napomíná k oslavování Boha, 13. proto že jest důstojný, a k lidu svému velmi dobrotivý.

1 Halelujah.
Chvalte Hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.
2 Chvalte jej [1] všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.
3 Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
4 Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
5 Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, [2] kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.
6 A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
7 Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
8 Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,
9 I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,
10 Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
11 Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,
12 Mládenci, [3] též i panny, starci s dítkami,
13 Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.
14 A vyzdvihl [4] roh lidu svého, chválu všech [5] svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.

 1. Žalm.103,20.21. Luk.2,13.
 2. Žalm.33,9.
 3. Jer.31,18.
 4. Žalm.89,18.
 5. Žalm.149,1.5.

Žalm CXLIX

Prorok církev vzbuzuje k chválení Boha, 4. z milosti i spasení od něho přijatého, 6. též i z slova jeho přemocného, ku potřebě jí daného.

1 Halelujah.
Zpívejte [1] Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.
2 Vesel se [2] Izrael v tom, kterýž ho učinil, [3] synové Sionští plésejte v králi svém.
3 Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.
4 Nebo [4] zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje [5] pokorné spasením.
5 Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.
6 Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a [6] meč na obě straně ostrý v rukou jejich,
7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,
8 K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,
9 K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.

 1. Žalm.96,1;98,1.
 2. Žalm.100,3.
 3. Zach.9,9.
 4. Žalm.147,11. Přísl.11,20.
 5. Mat.5,5.
 6. Žid.4,12.

Žalm CL.

Prorok napomíná církve, aby všelijak ochotně Boha chválila pro svatost, všemohoucnost i důstojnost jeho.

1 Halelujah.