Stránka:Bible kralická (1918).pdf/554

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Žalm CXLV.

David jakž sebe, tak i všecky věci k Boží chvále probudiv, 13. moc, spravedlnost i dobrotu, kterouž on prokazuje ke všechněm, pěkně vypravuje.

1 Chvalitebná píseň Davidova.
Vyvyšovati [1] tě budu, Bože můj králi, a [2] dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
3 Hospodin [3] veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
4 Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných [4] mluviti budu.
6 A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i důstojnost tvou budu vypravovati.
7 Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
8 Milostivý [5] a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
9 Dobrotivý [6] Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a [7] svatí tvoji tobě dobrořečte.
11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu [8] i ozdobu království jeho.
13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
14 Zdržujeť Hospodin všecky padající, a [9] pozdvihuje všechněch sklíčených.
15 Oči [10] všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
17 Spravedlivý [11] jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
18 Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
19 Vůli [12] těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
20 Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
21 Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a [13] dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.

 1. Žalm.34,4.
 2. Žalm.69,31.
 3. Žalm.135,5;147,5.
 4. Žalm.71,17;77,12;143,5.
 5. 2 Mojž.34,6.7.Žalm.86,5.15.
 6. Řím.11,32.
 7. Žalm.132,9.
 8. v.5.
 9. Žalm.146,8.
 10. Žalm.104,27.
 11. 5 Mojž.32,4.
 12. Žalm.10,17;37,4;147,11. Přísl.10,24.
 13. Žalm.65,3.

Žalm CXLVI.

Skladatel napomenuv sebe k chvále Boží, 3. odvozuje od doufání v smrtelných lidech, 5. a vzbuzuje k dověřování se Bohu, s oznámením velikých příčin toho obojího.

1 Halelujah.
Chval, [1] duše má, Hospodina.
2 Chváliti [2] budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává.
3 Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v [3] nichž není vysvobození.
4 Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.
5 Blahoslavený ten, [4] jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,
6 Kterýž [5] učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,
7 Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. [6] Hospodin vysvobozuje vězně.
8 Hospodin [7] otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.
9 Hospodin ostříhá příchozích, [8] sirotku a vdově pomáhá, ale cestu bezbožných podvrací.
10 Kralovati [9] bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až do pronárodu. Halelujah.

 1. Žalm.103,1.
 2. Žalm.104,33.
 3. Žalm.118,8.9. Jer.17,5.
 4. Žalm.40,5;84,13.
 5. Skutk.14,15.
 6. Žalm.105,18.20.
 7. Izai.35,5.
 8. Žalm.68,6.
 9. Žalm.10,16.

Žalm CXLVII.

Prorok vzbuzuje církev k chválení Boha 2. a vysvobození i jiných dobrodiní, kteráž jí i jiným tvorům činí.

1 Chvalte [1] Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.
2 Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,
3 Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
4 Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.

 1. Žalm.92,2;134,1.2.