Stránka:Bible kralická (1918).pdf/550

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


7 Kterýž [1] způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.
8 Kterýž [2] zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.
9 Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho.
10 Kterýž [3] pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,
11 Seona [4] krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská.
12 A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.
13 Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka [5] tvá od národu až do pronárodu.
14 Souditi [6] zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.
15 Ale [7] modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských,
16 Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.
17 Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.
18 Buďtež [8] jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají.
19 Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu.
20 Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
21 Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.

 1. Jer.10,13.
 2. 2 Mojž.12,29.
 3. 4 Mojž.21. 5 Mojž.2.
 4. 4 Mojž.21,24.
 5. Žalm.102,13.
 6. 5 Mojž.32,36.
 7. Žalm.115,4.
 8. Izai.42,17.

Žalm CXXXVI.

Prorok svatý napomíná církve k chvále Boží, jakož příčinou dobroty a důstojnosti, 4. tak i skutků otcovství jeho, 23. zvlášť k církvi prokázaných.

1 Oslavujte [1] Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
2 Oslavujte [2] Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
3 Oslavujte [3] Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
4 Toho, kterýž sám [4] činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
5 Kterýž [5] učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
6 Kterýž [6] roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
7 Kterýž [7] učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
8 Slunce, [8] aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
9 Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
10 Kterýž [9] ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
11 A vyvedl [10] Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
12 V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
13 Kterýž [11] rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
14 A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
15 A uvrhl [12] Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
16 Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
17 Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
18 A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
19 Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
20 Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
21 A dal [13] zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
22 V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
23 Kterýž v snížení našem [14] pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
24 A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
25 Kterýž dává pokrm všelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
26 Oslavujte [15] Boha silného nebes, neboť jest věčné milosrdenství jeho.

 1. Žalm.106,1.
 2. 5 Mojž.10,17.
 3. Žalm.135,5.
 4. Žalm.72,18.
 5. 1 Mojž.1,1.6.
 6. 1 Mojž.1,7.9.
 7. 1 Mojž.1,14.16.
 8. Žalm.74,16.17.
 9. 2 Mojž.12,29.
 10. 2 Mojž.12,41.
 11. 2 Mojž.14,22. Neh.9,11.
 12. 2 Mojž.14,28.
 13. Joz.12,2 násl.
 14. 2 Mojž.3,7.8.
 15. 1 Mojž.14,18.19.

Žalm CXXXVII.

Jaké posmíšky v zajetí Babylonském lid Boží snášel, a jak se v té příčině 7. i k Bohu svému i k nepřátelům choval.

1 Při řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali, rozpomínajíce se na Sion.