Stránka:Bible kralická (1918).pdf/542

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


16 Ó Hospodine, že jsem služebník tvůj, služebník, pravím, tvůj, syn děvky tvé, rozvázal jsi svazky mé.
17 Tobě obětovati budu obět díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu.
18 Sliby [1] své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho,
19 V síňcích domu Hospodinova, u prostřed tebe, Jeruzaléme. Halelujah.

 1. Žalm.50,14.

Žalm CXVII.

Napomenutí národů k chválení Boha z milosrdenství a věčné pravdy jeho.

1 Chvalte Hospodina všickni [1] národové, velebtež ho všickni lidé.
2 Neboť jest rozšířeno nad [2] námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.

 1. Žalm.72,17. Řím.15,11.
 2. Žalm.100,5.

Žalm CXVIII.

David na království dosed, napomíná Izraele k chválení Boha, 5. jehož milost připomínaje, 8. dověrnosti učí, 22. a kterak k důstojenství královskému přišel, 25. i čeho jemu lid a kněží žádali, oznamuje.

1 Oslavujte [1] Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho.
2 Rciž nyní, [2] Izraeli, že na věky milosrdenství jeho.
3 Rciž nyní, [3] dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho.
4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.
5 V [4] úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.
6 Hospodin [5] se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?
7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti.
8 Lépe jest doufati v Hospodina, [6] než naději skládati v člověku.
9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.
10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
11 Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
13 Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi.
14 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.
15 Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly,
16 Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly.
17 Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy.
18 Trestaltě [7] mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.
19 Otevřetež [8] mi brány spravedlnosti, a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina.
20 Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.
21 Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel.
22 Kámen, [9] kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest [10] v hlavu úhelní.
23 Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima.
24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož [11] radujme se a veselme se v něm.
25 Prosím, Hospodine, [12] zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch.
26 Požehnaný, [13] jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z domu Hospodinova.
27 Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům oltáře.
28 Bůh silný můj [14] ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu.
29 Oslavujtež [15] Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

 1. Žalm.106,1;136,1.
 2. Žalm.115,12.13.
 3. Žalm.115,10.
 4. Žalm.107,6.13. Izai.26,16.
 5. Žalm.23,4.
 6. Žalm.146,3.
 7. 2 Kor.6,9.
 8. Izai.26,2.
 9. Izai.28,16. Mat.21,42. Mark.12,10.
 10. Efez.2,20.
 11. Zjev.19,7.
 12. Jan.12,13.
 13. Mat.21,9.
 14. Žalm.22,11;31,15.
 15. Žalm.136,1.26.

Žalm CXIX.

Žalm tento nakrze velikou chválu a slavné svědectví dává slovu Božímu; při čemž také skladatel jeho, aby jej Bůh tím slovem svým osvěcovati i spravovati ráčil, za to se jemu týž i týž modlí.

Aleph. 1 Blahoslavení [1] ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově.
2 Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.
3 Nečiní zajisté nepravosti, ale kráčejí po cestách jeho.
4 Ty jsi přikázal, aby pilně bylo ostříháno rozkazů tvých.
5 Ó by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení tvých.
6 Tehdážť nebudu zahanben, když budu patřiti na všecka přikázaní tvá.

 1. Žalm.1,1.2.