Stránka:Bible kralická (1918).pdf/540

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována31 Proto že stojí po [1] pravici nuznému, aby ho zachoval od těch, kteříž odsuzují život jeho.

 1. Žalm.16,8.

Žalm CX.

David o království 4. a věčném kněžství Kristovu prorokuje, 5. vedlé čehož i mocného vítězství nad nepřátely a slavného triumfu jeho dotýká.

1 Davidův žalm.
Řekl Hospodin Pánu mému: [1] Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých.
2 Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, řka: Panuj u prostřed nepřátel svých.
3 Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti, z života hned v svitání jako rosa plod tvůj bude.
4 Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, [2] řka: Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova.
5 Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.
6 Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu panující nad mnohými krajinami.
7 Z potoka na cestě [3] píti bude, a protož povýší hlavy.

 1. Mat.22,44. Mark.12,36. Luk.10,24.
 2. Žid.5,6.
 3. 1 Sam.14,27.

Žalm CXI.

Lid Bohu děkuje za rozličná a mnohá dobrodiní, kteráž otcům i jim jsou činěná, 10. a odkud by pravá moudrost pocházela, učí.

1 Halelujah.
Slaviti budu Hospodina z [1] celého srdce, v radě [2] přímých i v shromáždění;
2 Veliké [3] skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;
3 Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.
4 Památku [4] způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
5 Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.
6 Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.
7 Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho.
8 Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
9 Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky [5] smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.
10 Počátek [6] moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.

 1. Žalm.9,2.
 2. Žalm.22,23.
 3. Žalm.104,24.
 4. Luk.22,19.
 5. Izai.54,10.
 6. Přísl.1,7;9,10.

Žalm CXII.

Duch Páně bojícím se Hospodina, a činícím dobré věci mnohé požehnání zaslibuje, 10. ale bezbožným neštěstím hrozí.

1 Halelujah.
Blahoslavený [1] muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost.
2 Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.
3 Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.
4 Vzchází [2] ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý.
5 Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem.
6 Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.
7 Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina.
8 Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích.
9 Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě.
10 Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti [3] a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.

 1. Žalm.1,1.2;119,1.
 2. Žalm.97,11. 2 Mojž.10,23.
 3. Žalm.35,16;37,12.

Žalm CXIII.

David svým příkladem napomíná církve k chválení Boha, 4. pro důstojnost, 6. opatrování 7. a správu jeho předivnou.

1 Halelujah.
Chvalte [1] služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
2 Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
3 Od [2] východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
4 Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.
5 Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?
6 Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
7 Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,
8 Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.
9 Kterýž [3] vzdělává neplodnou v če-

 1. Žalm.134,1.
 2. Mal.1,11.