Stránka:Bible kralická (1918).pdf/534

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


19 Budeť to zapsáno pro budoucí potomky, a lid, kterýž má stvořen býti, chváliti bude Hospodina,
20 Že shlédl s výsosti svatosti své. Hospodin s nebe na zemi že popatřil,
21 Aby vyslyšel vzdychání vězňů, a rozvázal ty, kteříž již k smrti oddání byli,
20 Aby vypravovali na Sionu jméno Hospodinovo, a chválu jeho v Jeruzalémě,
23 Když se spolu shromáždí národové a království, aby sloužili Hospodinu.
24 Ztrápilť jest na cestě sílu mou, ukrátil dnů mých,
25 jsem řekl: Můj Bože, nebeř mne u prostřed dnů mých; od [1] národu zajisté až do pronárodu jsou léta tvá,
26 I prvé [2] nežlis založil zemi, a dílo rukou svých, nebesa.
27 Onať pominou, ty pak zůstáváš; všecky ty věci jako roucho zvetšejí, jako oděv změníš je, a změněny budou.
28 Ty pak jsi tentýž, a léta tvá nikdy nepřestanou.
29 Synové [3] služebníků tvých bydliti budou, a símě jejich zmocní se před tebou.

 1. Žalm.61,7.
 2. Žid.1,10.
 3. Žalm.69,37.

Žalm CIII.

David k chvále Boží sebe probudiv, 3. dobrodiní k sobě i k církvi, slovem i skutkem prokázaná, připomíná. 19. a aby z nich Bůh nade vším panující 20. ode všech tvorů oslavován byl, k tomu ponouká.

1 Davidův.
Dobrořeč [1] duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho.
2 Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej [2] se na všecka dobrodiní jeho,
3 Kterýž [3] odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé,
4 Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, kterýž tě [4] korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním,
5 Kterýž [5] nasycuje dobrými věcmi ústa tvá, tak že se obnovuje jako orlice mladost [6] tvá.
6 Činí, což spravedlivého jest, Hospodin, a soudy všechněm utištěným.
7 Známé [7] učinil Mojžíšovi cesty své, synům Izraelským skutky své.
8 Lítostivý [8] a milostivý jest Hospodin, [9] dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.
9 Nebudeť ustavičně žehrati, [10] ani na věky hněvu držeti.
10 Ne podlé hříchů našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí našich odplacuje nám.
11 Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se ho bojí.
12 A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše.
13 Jakož se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se ho bojí.
14 Onť zajisté zná slepení naše, v paměti má, že [11] prach jsme.
15 Dnové člověka jsou [12] jako tráva, a jako květ polní, tak kvete.
16 Jakž vítr na něj povane, anť ho není, aniž ho již více [13] pozná místo jeho.
17 Milosrdenství [14] pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů,
18 Kteříž [15] ostříhají smlouvy jeho, a pamatují na přikázaní jeho, aby je činili.
19 Hospodin [16] na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje.
20 Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, [17] a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.
21 Dobrořečte [18] Hospodinu všickni zástupové jeho, služebníci jeho, kteříž činíte vůli jeho.
22 Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. [19] Dobrořeč duše má Hospodinu.

 1. Žalm.104,1.35.
 2. 5 Mojž.4,9;32,7 násl.
 3. Žalm.32,1.2.
 4. Žalm.5,13.
 5. Žalm.81,11.
 6. Job 33,25.
 7. 2 Mojž.33,13.
 8. 2 Mojž.37,6.
 9. Žalm.86,15.
 10. Mich.7,19.
 11. 1 Mojž.3,19.
 12. 1 Petr.1,24.
 13. Žalm.37,10.
 14. Pláč Jer.3,22. Luk.1,50.
 15. Žalm.25,10.
 16. Žalm.9,8;93,2.
 17. Dan.7,10.
 18. Joel.2,11.
 19. Žalm.104,35.

Žalm CIV.

Prorok slaví Boha z jeho předivné moudrosti, všemohoucnosti a dobroty, kterouž i v skutku stvoření zjevil, i v skutku opatrování všeho stvoření lidem k dobrému prokazovati ráčí.

1 Dobrořeč [1] duše má Hospodinu. Hospodine Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl.
2 Přioděls se [2] světlem jako rouchem, roztáhls [3] nebesa jako kortýnu.
3 Kterýž sklenul na vodách paláce své, kterýž užívá hustých oblaků místo vozů, a vznáší se na peří větrovém.
4 Kterýž činí [4] posly své duchy, služebníky své oheň plápolající.

 1. Žalm.103,1.22.
 2. 1 Jan.1,5.
 3. Izai.40,22.
 4. Žid.1,7.