Stránka:Bible kralická (1918).pdf/532

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


4 Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.
5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.
6 Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.
7 Vzdejte [1] Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
8 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.
9 Sklánějte se Hospodinu v [2] okrase svatosti, boj se oblíčeje jeho všecka země.
10 Rcete mezi pohany: [3] Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.
11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
12 Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,
13 Před tváří Hospodina; neboť se béře, [4] béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť [5] souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.

 1. Žalm.29,1 násl. 1 Par.16,29.
 2. Žalm.110,3.
 3. Žalm.93,1.
 4. Žalm.98,9.
 5. Skutk.17,31.

Žalm XCVII.

David o království Kristovu prorokuje, 7. modlářství zkažení, 8. radost z toho věřícím ohlašuje, 10. a tím jich ku poslušenství, 11. i k chvále Boží ponouká.

1 Hospodin [1] kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
2 Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
3 Oheň [2] předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.
4 Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se.
5 Hory [3] jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země.
6 Nebesa [4] vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové.
7 Zastyďte se všickni, kteříž [5] sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním [6] všickni bohové.
8 To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine.
9 Nebo ty, [7] Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy.
10 Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte [8] v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
11 Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou [9] upřímého srdce.
12 Veselte se [10] spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.

 1. Žalm.93,1.
 2. Žalm.50,3.
 3. Mich.1,4.
 4. Žalm.19,2.
 5. 2 Mojž.20,4.
 6. Žid.1,6.
 7. Žalm.92,9.
 8. Amos.5,14.15.
 9. Žalm.112,4.
 10. Žalm.32,11;33,1.

Žalm XCVIII.

1 Žalm.
Zpívejte [1] Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a [2] rámě svatosti jeho.
2 V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.
3 Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou k domu Izraelskému; všecky končiny země [3] vidí spasení Boha našeho.
4 Prokřikuj [4] Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte.
5 Žalmy [5] zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.
6 Trubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem.
7 Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek světa i ti, kteříž na něm bydlí.
8 Řeky rukama plésejte, spolu i hory prozpěvujte,
9 Před Hospodinem; [6] neboť se béře, aby soudil zemi. [7] Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti.

 1. Žalm.96,1.
 2. Izai.52,10.
 3. Luk.2,30.
 4. Žalm.100,1.
 5. Žalm.150,3.
 6. Žalm.96,13.
 7. Žalm.9,9.

Žalm XCIX.

Prorok Krista krále moc, spravedlnost a milost ke všechněm vypravuje, 6. jehož v tom neproměnnost příkladem otců ukázav, 9. k oslavování krále toho napomíná.

1 Hospodin [1] kraluje, užasněte se národové; sedí [2] nad cherubíny, pohniž se země.
2 Hospodin na Sionu [3] veliký, a vyvýšený jest nade všecky lidi.
3 Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest.
4 Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost v Jákobovi ty konáš.
5 Vyvyšujte [4] Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť jest.

 1. Žalm.93,1.
 2. 1 Sam.4,4.
 3. Žalm.48,2.
 4. Izai.6,3.