Stránka:Bible kralická (1918).pdf/530

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


17 Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a [1] díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď.

 1. Žalm.138,8.

Žalm XCI.

Prorok S. všech v Boha doufajících potěšuje, že je ve všelijakých nebezpečenstvích, zvláště v čas morového povětří ochraňovati bude.

1 Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v [1] stínu Všemohoucího odpočívati bude.
2 Dím Hospodinu: Útočiště [2] mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.
3 Onť zajisté vysvobodí tě z osídla lovce, a od nejjedovatějšího nakažení morního.
4 Brky svými [3] přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho.
5 Nebudeš se báti [4] přístrachu nočního, ani střely létající ve dne.
6 Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího.
7 Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží.
8 Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných se podíváš.
9 Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil,
10 Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.
11 Nebo [5] andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých.
12 Na rukou ponesou tě, abys [6] neurazil o kámen nohy své.
13 Po lvu a [7] bazališku choditi budeš, a pošlapáš lvíče i draka.
14 Poněvadž mne, dí Bůh, [8] zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.
15 Vzývati mne bude, a vyslyším jej; já s ním budu v ssoužení, vytrhnu a oslavím jej.
16 Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.

 1. Žalm.17,8;36,8.
 2. Žalm.142,6.
 3. Mat.23,37.
 4. Pís.Šal.3,8.
 5. Žalm.34,8. Mat.4,6. Luk.4,10.
 6. Žalm.121,3.
 7. Mark.16,18.
 8. Izai.65,24.

Žalm XCII.

Církev probudivši se k chvále Boží, 5. skutky jeho rozvažuje, 7. bezbožníků rychlé zkažení, 11. své pak zvelebení, 13. a neskonalé věřících blahoslavenství předpovídá.

1 Žalm a píseň, ke dni sobotnímu.
2 Dobré [1] jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
3 Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
4 Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
5 Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
6 Jak velicí jsou [2] skutkové tvoji, Hospodine! Velmi [3] hluboká jsou myšlení tvá.
7 Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
8 Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
9 Ty pak, [4] ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.
10 Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni [5] budou všickni činitelé nepravosti.
11 Můj pak [6] roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
12 I podívá se [7] oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
13 Spravedlivý [8] jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.
14 Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
15 Ještě i v šedinách [9] ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,
16 Aby to zvěstováno bylo, [10] že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.

 1. Žalm.147,1.
 2. Žalm.104,24.
 3. Žalm.139,17.
 4. Žalm.97,9.
 5. Žalm.68,2.
 6. Žalm.89,18.25.
 7. Žalm.91,8.
 8. Žalm.52,10. Přísl.11,28.
 9. Žalm.1,3.
 10. 5 Mojž.32,4.

Žalm XCIII.

Království Kristova širokost a moc, kteráž netoliko při správě všeho stvoření, 5. ale obzvláštně při církvi se spatřuje, prorok Boží ohlašuje.

1 Hospodin [1] kraluje, v důstojnost se oblékl, oblékl se Hospodin v sílu, a přepásal se; také okršlek země upevnil, aby se nepohnul.
2 Utvrzenť jest trůn tvůj přede všemi časy, od věčnosti ty jsi.
3 Pozdvihují se řeky, ó Hospodine, pozdvihují řeky [2] zvuku svého, pozdvihují řeky vlnobití svých.
4 Nad zvuk mnohých vod, nad sílu

 1. Žalm.97,1.
 2. Žalm.65,8.