Stránka:Bible kralická (1918).pdf/528

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


12 I zdali bude ohlašováno v hrobě milosrdenství tvé, a pravda tvá v zahynutí?
13 Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?
14 Já pak, Hospodine, k tobě volám, a každého jitra předchází tě modlitba má.
15 Pročež, ó Hospodine, zamítáš mne, a [1] tvář svou skrýváš přede mnou?
16 Ztrápený jsem, jako hned maje umříti od násilí; snáším hrůzy tvé, a děsím se.
17 Hněv tvůj přísný na mne se obořil, a hrůzy tvé krutě sevřely mne.
18 Obkličují [2] mne jako voda, na každý den obstupují mne hromadně.
19 Vzdálil jsi [3] ode mne přítele a tovaryše, a známým svým jsem ve tmě.

 1. Žalm.13,2;44,325;69,13.
 2. Žalm.22,13.
 3. Job 30,10.

Žalm LXXXIX.

Prorok z milosrdenství otcům předešlým v slibích i v skutcích prokázaného Boha slaví, 29. a na přítomný bídný způsob lidu Božího naříkaje, 47. za spomožení pokorně se modlí, 53 a díků činěním vše zavírá.

1 Vyučující, složený od Etana [1] Ezrachitského.
2 O milosrdenstvích [2] Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.
3 Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, o nížs řekl:
4 Učinil jsem [3] smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému,
5 Že až na věky [4] utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.
6 Protož oslavují [5] nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých.
7 Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných?
8 Bůh i v shromáždění svatých strašlivý jest náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho.
9 Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol.
10 Ty panuješ [6] nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.
11 Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým [7] rozptýlil jsi nepřátely své.
12 Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okršlek [8] i plnost jeho ty jsi založil.
13 Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.
14 Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá.
15 Spravedlnost [9] a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.
16 Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
17 Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se.
18 Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš.
19 Nebo štít náš jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náš.
20 Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu.
21 Nalezl jsem [10] Davida služebníka svého, olejem [11] svým svatým pomazal jsem ho.
22 A protož budeť s ním stále [12] ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.
23 Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.
24 Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím.
25 Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho.
26 A vložím na [13] moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.
27 On volaje ke mně, [14] dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
28 Já také [15] za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských.
29 Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.
30 Učiním i to, aby na [16] věky trvalo símě jeho, a [17] trůn jeho jako dnové nebes.

 1. Žalm.88,1.
 2. Žalm.92,3.
 3. 2 Sam.7,12.13. Luk.1,32. Skutk.2,30.
 4. v.30.
 5. Žalm.19,2.
 6. Žalm.107,29. Mat.8,26.
 7. Luk.1,51.
 8. Žalm.34,1. 1 Mojž.1,1.
 9. Žalm.97,2.
 10. 1 Sam.16,10 násl.
 11. Žalm.45,8.
 12. Izai.41,10.
 13. Žalm.72,8.
 14. 2 Sam.7,14.
 15. Kol.1,15.
 16. v.5.
 17. Luk.1,32.33.