Stránka:Bible kralická (1613) 4-6.pdf/287

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

wedli nás k tomu/ abychom poddané tomuto králowſtwj Židy ſhromáždjce do hauffu, treſtali gako zpronewěřiľé, neobyčegným trápenjm, 3. Předkľádagjce to, že nikdý na dobré mjře poſtaweny nebudau náſſe věcy, pro tu kterauž magj ti ke wſſechněm národům, neljboſt/ dokudžby k wykonánj to nepřiſſľo. 4 Kteřjžto také ſwázané a zbědowané ge přiwedſſe gako otroky, nýbrž raděgi, gako vkľady činjcý/ bezewſſeho rozſauzenj a nálezu, vſylowali zmordowati/ wydawſſe ſe w vkrutnoſt wzteklegſſj nežli g~t práwo Scytů. 5 My pak proto pohrůžku přjſnau včiniwſſe, a podlé té, kterauž ke wſſechněm lidem prokazugeme miľoſti/ ſotwa hrdľo gim darowawſſe/ nebeſkého pak Boha poznawſſe, an bezpečně ochraňuge Židy/ a gako otec za ſyny vſtawičně bog wede/ y toho přáteľſtwj, pro něž magj k nám ſtáľau, y k předkům naſſim přjchylnoſt, powážiwſſe, ſprawedliwě ſme [ge] očiſtili od mſſeligakého gakýmkoli způſobem nářku: 6 A poručili ſme/ aby ſe každý ke wſſechněm ſwým wěcem, na kterékoli mjſto, nawrátiľ/ a aby žádný gim naproſto nevbližowaľ/ ani neodrhaľ těch wěcý kteréž ſe [gim] bezpřjčiny ſtaľy. 7 Wěztež zagiſté/ geſtližebychom co proti nim vkľádali zľého, aneb gen aſpoň rmautili ge, že nečľowěka, ale nadewſſj mocý panugjcýho Boha neywyšſſjho, gemuž vtecy nelze, proti ſobě poſtaweného ku pomſtě nad těmi wěcmi, we wſſem wždycky bychom měli: Měgte ſe dobře. 8 A čeho ſe dožádali, ktomu powoliľ, etc. Židé pak wzawſſe ten liſt, nepoſpjchali pogednau odgjti, ale na králi ſe dožádali/ aby ti kteřjž z narodu Židowſkého, ſwatého Boha, a Božj Zákon zaumyſlně opauſſtěli, ſkrzeně powinné treſtánj podnikli: 9 Předkládagjce to, že ti kteřjž pro břich přeſtaupili Božſká přikázanj, nikdý nebudau myſli mjti ani k králowſkému poručenj. 10 On pak porozuměw že oni prawdu prawj/ a pochwáliw, daľ gim moc nadewſſemi/ aby ty přeſtupnjky Božjho zákona wyplénili na každém mjſtě w králowſtwj geho ſwobodně, bezewſſj mocy králowſké a přihlédánj. 11 Tehdy požehnawſſe ho gakž náležeľo/ kněžj gegich, y wſſecko to množſtwj prokřikugjce HaleluJah s radoſtj, rozeſſli ſe. 12 Takž kohokoli napadli z těch poſſkwrněných z ſwého národu na ceſtě, treſtali/ a naodiwu mordowali: 13 Toho pak dne zmordowali přes tři ſta mužů/ a ty nečiſté pohubiwſſe, prowodili kratochwil s radoſtj/ 14 Ale ti kteřjž až do ſmrti Boha ſe přjdrželi/ ceľého požjwánj ſpaſenj doſſedſſe, ſpoľu gſauce ſpogeni, brali ſe z měſta, pod wěncy ze wſſelikeho neywonněgſſjho kwjtj, s weſeljm a prokřikowánjm/ w chwaľách, a wſſeligakých libých pjſnjch/ djky činjce Bohu otců ſwých, ſwatému wykupiteli Izraelſkému. 15 Přiſſedſſe pak do Ptolemaidy, pro wľaſtnoſt mjſta Rodoforos řečené/ kdež očekáwaľa gich bárka, z ſpoľečného gegich ſneſſenj, za ſedm dnj: 16 K ceſtě ge opatřiľ. Včinili tu hody na památku wyſwobozenj: nebo král opatřiľ ge dobromyſlně wſſemi wěcmi, gednomu každému k doprawenj ſe až do geho domu. 17 Tu také vľožili domů ſe doſtanauce s pokogem, týmž způſobem w náležitém djků činěnj, ty dny weſelé ſľawjwati, po [wſſecken] čas podružſtwj ſwého: 18 Kteréž zaſwětiwſſe, a poſtaweným ſľaupem na tom mjſtě kdež hody drželi, y záwazkem ſtwrdiwſſe, brali ſe we zdrawj ſwobodně, s welikau radoſtj, po zemi, po moři, y po řece, gedenkaždý k ſwému/ zachowáni gſauce králowſkým poručenjm/ a wětſſj než prwé nad nepřáteľy s ſľáwau a hrůzau, moc magjce: 19 Pobrané wěcy gim nawracowány. A aniž naproſto od koho vtiſſtěni byli od ſtatků: nebo wſſecky wěcy ſwé wſſickni přineſli z [toho] popiſu/ takže ti kteřjž co gegich měli s ſtrachem welikým gim nawracowali: A tak weliké wěcy ngdůſtogněgſſj Bůh činiľ dokonále pro wyſwobozenj gegich, 20 Požehnaný Wyſwoboditel Izraelú na wěčné čaſy. Amen.

Kniha Machabeyſká druhá/ wůbec prwnj nazwána.

Kapitoľa I. Kralowánj Antyocha Epifána po ſmrti Alexandra Macedonſkého. 17. Dobytj Egypta, 22. Geruzaléma: 23. obľaupenj Chrámu/ 43. Náboženſtwj čiſtého zaſtawenj.