Stránka:Bible česká SZ III.pdf/909

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém


cokoliv jsem slíbil, splním.
Spása jest u Hospodina!

11I přikázal Hospodin rybě, a ta vyvrhla Jonáše na pevninu.


ČÁST DRUHÁ

(hll 3 n).

Druhý rozkaz Hospodinův, aby Jonáš kázal pokání v Ninive. Jonáš jej vykonává. Ninivané se obrátili a došli odpuštění (3, 1—10). Jonáš se na to hněvá, Hospodin ho poučuje (4. 1—11).


Hlava 3. — 1Hospodin oslovil Jonáše po druhé takto: 2Vstaň, jdi do Ninive, města velikého, a kaž tam, co já ti ukládám. 3Vstal tedy Jonáš a odešel do Ninive, podle slova Hospodinova; bylo pak Ninive město veliké na tři denní pochody. 4I počav Jonáš první denní


V. 11. Pronásleduje-li mečoun žraloka, žralok se snaží jako šipka rychle se zachrániti v mělkých vodách u břehu. Následkem rychlého vystupování z hlubin a změny tlaku jest nucen všecek obsah svého žaludku vyvrhnouti, i zvrací ne- zřídka polknutá zvířata bez poruchy (Selbst). Mohl tedy Jonáš přirozenými si- lami, kterých Prozřetelnost použila ke svým záměrům, býti vyvržen u břehu. -. „n a pev nínu“ - nejspíše u břehu P alesti ny. Lidové podání umísťuje toto vylodění Jonášovo na všelijakých místech, jež označuje Jonásovým jménem; Srv. Chán Júnus nedaleko palestinsko-egyptské hranice. Chán en-nebí Júnus nedaleko cesty vedoucí ze Sidonu do Bejrutu. U Alexandretty jest „Jonášův pilíř“ (Sedláček). - Všemohoucího Boha poslouchá moře, vítr, bouře í ryba! Jak zahanbuji tito němí tvorové neposlušnost Jonáše, proroka Hospodinova! Kdyby byla veliká ryba odepřela Hospodinovi poslušnost, jako byl učinil Jonáš, jak bylo by Jonášovi bývalo?!


Hl. 3. - V. 1. Sanchez se domnívá, že Jon, jak vyvázl z nebezpečí, po- spíchal do Jerusalema, aby tam v chrámé splnil sliby (2, 10). Jonáš mohl se do'- mnívati, že za neposlušnost bude potrestán tím, že ho Prozřetelnost již'nepoa užije za posla pokáni Ninivanům, ale že pošle do assyrského veleměsta jiného muže. Nemohl tedy nic moudřejšího učíniti nežli čekati, zdali ho Bůh povolá po- druhé. To se skutečně stalo, a to bez jakékoli výtky. Melo stačiti pokárání, jež plynulo samo z mořské bouře a z pohlcení Jon rybou, aby ten, který necítíl Ho- spodína, když příkazoval, poznal jej. když jej vysvobozoval (Jer).

V. 2. Obsah kázání v Ninive (v. 4) byl Hospodin oznámil Jonášovi již při prvém poslání, ten příkaz trvá dosud, proto mu obsah kázání „ukládá“ (při- tomný časl). - Velikost Ninive je tu opakována, aby bylo zřejmo, proč Ho- spodínu na něm (na obrovském počtu obyvatelstva níže 4, 11) tolik záleží, že posílá k němu proroka. O velikosti Ninive viz výše 1, 2.

V. 3. Podle hebr. bylo Ninive město veliké „Hospodinovi“ ve smyslu, podaném kv. 2. - „bylo“ město veliké, ale ne již za dob spisovatelových. Viz úvod na str. 893, poz. 18.- Herodot udává, že průměr Ninive byl na jeden den cesty (V. 53); Diodor (II. 3) píše, že byl 150 honů dlouhý, t. j. malý den cesty. Nemůže tedy znamenati „na tři denni pochody“ průměr Ninive. - Týž Díodorus po- dává z Ktesia, že obvod Ninive měl 480 honů, což by mohlo býti tři denní po- chody. -« Herodot zaznamenal (V. 53), že u Peršanů jeden denni pochod měl 150 honů (stadii), na jiném místě však (IV, 101) udává 200 honů; 150 honů jest asi 8 hodin, 200 honů jest asi lO hodin. Rímané čítali na jeden den cesty 160 honů.. Podle opevněného města Ninive (vnitřního města?) zjištěného vykopáv- kami, mělo Ninive v'obvodu 12 km, tedy asi 3 hodiny! Dnes bývá čítáno na denní pochod 4-8 hodin! ~ Nejlépe jest vykládati „tří dny“ tak, že Jonáš po- třeboval k tomu, aby celé město, všecky hlavní ulice a brány, případně i jiná prostranství v městě (nám'ěstíP) prošel se svým kázáním, tři dny cesty (Efrem, Teofylakt, Vatablus a jj.). Možno se domnívati, že první den v podvečer počal, kázal celý den druhý a třetího dne záhy skončil.- (Srv. podobnéčasové rčení, že byl Jon v břiše veliké ryby tři dny výše k 2, 1). Možno také, že „tři denní pochody“ je rčení neurčité, jež znamená toliko „velmi dlouho“,

V. 4. 40 dní připomíná tolikéž dní potopy Gn 7, 4. 12. 17. - Ctyřicet dní bývalo postní obdobi. - Ninivané postili se asi jako dnešní mohamedáné v mě- síci ramadanu, t. j. nejedli po celý den, až teprve večer, a podobně teprve pod