Stránka:Bible česká SZ III.pdf/903

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


ČÁST PRVÁ

(hl 1 n).

Jonáš hledí se vymknouti příkazu Božímu, aby kázal pokání v Ninive (1, 1-3). Na lodi, po které chtěl uprchnouti, bylo shledáno, že zavinil bouři, která námořníky ohrožuje: i byl vržen do moře a pohlcen od veliké ryby (1, 4—2, 1). Když jej ryba vyvrhla na pevninu, děkoval Hospodinu chvalozpěvem (2, 2—11)


Hlava 11Hospodin oslovil Jonáše, syna Amatiova, takto: 2„Vstaň [a] jdi do Ninive, města velikého, a kaž v něm, neboť vystoupila zloba jeho přede mne.“ 3Avšak Jonáš vstal, aby utekl do Tarsise, daleko od Hospodina. Sestoupil do Joppe a našel loď, která měla odplouti do Tarsise; zapravil příslušné jízdné a sestoupil do ní aby se odebral s nimi do Tarsise daleko od Hospodina.


Hl. 1. - V. 1. O významu slov „jóná“ a Amittaj“ vIz výše úvod na str 389. -- (Iiní vykládajl „Jóna“ Holubař, jíní (jakožto zkratku z) jehónáthán=Hospodín dal; jiní „Násilník“, jer překládá: „Bolestny“).

V 2. „v něm“=k němu protí něnu) - Nespvie le „vstaň, jdi“ (hebr) naznačuje rychlost, s jakou ma jon xykonatí Boží příkaz. Tím nahlým tónem byl jorí nemile překvapen. - Co měl kázatí, Bůh Jonašovi podrobneji udal. Srv. níže 3. 4. - „Ninive“ souvisí se jmentm bohyně starobabylonské „Níná“, dcery boha Ea, k erá jak se zda - postupem'duby splynula s bohyłí lštar, ježto Ninive slule „zamilovany'm městem lštařiným“ Pochybno jest, byloe li město nazváno podle bohyně nebo naopak bohyně podle města. Nazev mesta mohl by znamenati „Město ryby (nún)“ nebo „Tučnou pastvínu“ nebo „Bydliště“ vůbec. - Kdo město založil, viz Gn 10, ll. Senacterlb je povýarl na sve krá- lovské sídelní město (4 Král 19, 36), kdežto prve bydlilí v něm assyrští králové jen občas tod dob Asurnasirpalnvých 884 60). Zdá se, že Ninive činilo s ji- nými třemi městy (ReLh řbot-lr, Chale a Resen Gn 10. 11) veleměsto (Čtyř- méstv) Díodor je nazývá největším m Sta-m starOVékým (ll, 3). Podle Strabona (XVl 1, 5) bylo Ninive mnohem větší nežli Babylon. Bylo. jak samo/řcjmo, opevnéno a v ohrazeněm prostoru byly také zahrady a role, jak dlužno se dohadovati z tnhO, že N nÍVŠtl drželi si mnoho dobytka (4, ll). Na místech bývaleho veleměsta jsou dnes zejmena dva pahorky, jeden na severu (Kujundžik) a dluhý na jihu (Nebi -júnus, t. j. prorok jonáš) s Vesnici Nunia na jihu). -' Velikost mesta je tu zdů- ra něna, aby oylo zřelmo. že jest v něm mnoho obyvatelstVa, také nevinných děti, í dobytka. že tedy zkáza tolika životů nemůže býti Bohu Iho~tejna. ~ Mra vní zloba vystoupila před Hospodina, L j. křičí k němu se zeme jako kdysi volala zloba Sodomy (Gn lö, L0 n). Podrnbněji vypisuje lu mravní zkažen s' níže prorok Na' um (3, l). Také na jiných místech IÍČI Písmo assyrskou krurost věronomnost (ls 10, 6) a zpunnost (ls 37, 24; EZ 3l,›10'=; Sof 2, lb). („Prušáci starého Východu“).

V. 3. jonáš v zaslepenosti, proroka málo hodne, chce před Hospodinem utécí po moři, proto utlka do přístavu na zapad kdežto měl se brátí na vy'- chod! Př-šed do jope nalezl korab, který měl plouti do dalekého Taršíše. Byla to pro jonáše vítaná příležitost. Dříve sotva věděl o lodi, ktera e01ede až na kraj světa! Pohané se domnívali, že moc boha sahá len potud, pokud se rozkládá jeho země nebo pokud sídlí jeho národ; ponan mohl tedy 'podle svých mnoho- božských názorů utěci některému bohu Ne tak lsraelita, tím méně prorok israelský, který věděl, že moc Tvůrce nebe, zeme i moře není obmezena toliko na Palestinu.