Stránka:Bible česká SZ III.pdf/28

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


K niha pro ro ctv í Isajášových.

20

6. 7. 8. 9. 10.

Proti K u š a n ů m (18, 1—7). Proti E g y p t u (19, 1 —20, 6). Druhé proroctví proti B a b y l o n u (21, 1— 10). Proti E d o m c ů m a A r a b ů m (21. 11 — 17). P ro tije ru s a l e m u a proti S o b no v i, správci domu (22,1—25).

11. Proti T y r u (til 23).

D) Č t v r t á ř a d a p r o r o c t v í (hll 24—27): O konci sv ěta . 1. P o p i s o b e c n é h o s o u d u (24, 1—23). 2. D i k y , b l a h o a r a d o s t s p r a v e d l i v ý c h (hll 25 n). 3. Z k á z a b e z b o ž n ý c h n á r o d ů , v ě č n á s v o b o d a I s r a e 1 o v a (hl 27). E) P á t á ř a d a : P roroctví proti n árod u B o žím u a proti A ssy r ii (hll 28—35). 1. První b ě d a : S a m a ř s k u , J u d s k u a j e r u s a l e m u ( h l 28). 2. Druhé běda : J e r u s a l e m u (hl 29, 1— 14). 3. Třetí b ě d a : Z p o z d i l ý m s t á t n í k ů m (29, 15—24). 4. Čtvrté b ě d a : T ě m , k t e ř í c h t ě j í s e s p o l č o v a t ! s E g y p t e m (hl 30). 5. Páté běda: T ě m , k t e ř í h i e d a j í p o m o c i v E g y p t ě (hll 31 n). 6. Šesté b ě d a : A s s y ř a n ů m, k t e ř í s e p r o h ř e š i l i n a l i d u B o ž í m (hl 33). 7. T r e s t , k t e r ý s t i h n e h ř í š n ý s v ě t (hl 34). 8. B l a h o m e s i á š s k é (hl 35). F) D ě j e p i s n ý d o s l o v : Vpád Senacheribův do Judska a vysvobození Jerusalema (hll 36 n). DÍL DRUHÝ:

K nihu ú těch y pro p ř íští zajatce b a b y lo n sk é (hll 38—66), lze rozčleniti takto: A) D ě j e p i s n ý ú v o d : Ezechjáš byl nemocen a pozdravil se (hl 38). Poselství z Babylonu (hl 39). B) P r v n í ř a d a ř e č í * (hll 40—48). Israel b u d e v y sv o b o zen

z e za jetí b a b ylon sk éh o. 1. Řeč první (hl 40); P ř í š t í s v o b o d a I s r a e l o v a j e s t p e v n ý ú r a d e k Boží . 2. Řeč druhá (hl 41): H o s p o d i n b u d o u c n o p ř e d p o vídá a pořádá. 3. Řeč třetí (hl 42, 1—43, 13): M e s i á š s l u ž e b n í k e m Hospodinovým, prostředníkem Israelovým a světlempohanů. 4- T yto řady odděleny jsou refrén em ‫ ״‬N em ají pokoje b e z b o ž n í… “ (4 8 ,2 2 ; 57, 21). — O bsah jejich něk teří vidí udaný v 40, 2 : ‫ ״‬D o k o n á n o j e s t u t r p e n í “ 0111 40—48), ‫ ״‬O d p u š t ě n a j e s t n e p r a v o s t “ (hll 4 9 —57), ‫ ״‬J e r u s a l e m d v o j n á s o b n ě j e s t o d m ě n ě n “ (hll 5'8—66). — N o v ější k ritik a vidí tak é hluboký ‫ ״‬z á ře z “ z a hl 55.