Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1123

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


2. Pronásledování Židů za Antiocha IV. (Epifana)

(4, 7—7, 42).

Jason svrhl s velekněžského trůnu bratra svého Oniáše (4, 7—43), sám stav se veleknězem místo něho řádí v Jerusalemě (4, 10—17), posílá do Tyru peníze na obět ke cti Herkulově (4, 18—20) a krále, který přišel do Jerusalema s velikou okázalosti vítá (4, 21 n). Menelaus, bratr Šimonův, Benjaminovec svrhuje Jasona a sám se domáhá velekněžství (4, 23—26). Povolán byv od krále svěřuje velekněžský úřad bratru svému Lysimachovi (4, 27—29). Když byl Antioch vzpourou povolán do Cilicie, Menelaus dává úkladně zabíti zákonitého velekněze Oniáše (4, 30—35). Antioch dává sice Andronika, vraha Oniášova popraviti, ale Menelaa, pro zločiny obžalovaného, propouští bez trestu (4, 36—50). Konečně došlo i na něho: obsadil sice Jerusalem, brzy však bylo mu utécí, a na tom útěku bídně zahynul (5, 1—10), Antioch zuří proti Židům: obsadil Jerusalem a popravoval Židy (5, 11—44); vyloupil chrám (5, 15—20); podrobuje Židy krutým činovníkům (5, 21—26). Juda Mach. odebral se na poušť (5, 27). Antioch zavádí násilím pohanství a vyhlazuje židovství (6, 1—17). Mučednická smrt Eleazarova (6, 18—31). Mučednictvi sedmi bratří a jejich matky (7, 1—42).


7Ale po smrti Seleukově, když nastoupil vládu královskou Antioch, který slul „Slavný“, stál Jason, bratr Oniášův, o nejvyšší kněžství: 8odebrav se tedy ke králi sliboval mu tři sta šedesát hřiven stříbra a z jiných důchodů osmdesát hřiven. 9Nad to sliboval i jiných sto padesát (hřiven), bude-li (mu) dovoleno, aby sobě ze své moci tělocvičnu a hřiště pro jinochy vystavěl, obyvatelům pak Jerusalema aby se dostalo občanského práva v Antiochii. 10Když král k tomu svolil a on nabyl vlády, počal hned ve svém národě zaváděti pohanské mravy. 11Ruše práva, z dobrotivosti daná Židům od králů zásluhou Jana, otce Eupolema, který byl mezi zákonitými posly k Řimanům za účelem přátelství a spojenectví, ruše práva měšťanů zaváděl obyčeje proti zákonu. 12Opovážil se totiž pod samým hradem vystavěti tělocvičnu a nejušlechtilejší jinochy na místa necudnosti postaviti. 13Byl to ne počátek, ale rozmach pohanství a cizáctví pro ohavnou a neslýchanou nešlechetnost bezbožníka a ne kněze Jasona pokročilo 14tak, že již kněží nedbali služeb při oltáři, ale pohrdajíce chrámem a zanedbávajíce oběti, pospíchali, aby účastni byli zápasů, protizákonného pořádání jich a cviků v házení diskem; 15čestná místa po otcích za nic sobě nepokládajíce řeckých poct na výsost si vážili; 16proto je stihla nebezpečná tíseň; neboť ti, kterých mravů následovali a kterýmV. 7. Kdy Seleukus IV. zemřel, viz v úvodě na str. 1039. — Podle Josefa Flavia Jason (který slul původně Jéšúc) změnil si jméno své v řecké Jason, aby již i tím dal na jevo snahu náboženský pořečtiti svůj národ a tak se zalíbiti králi. — „stál“, vtíral se a skutečně se také vetřel.

V. 8. 360 hřiven slíbil králi nejspíše z pokladu chrámového. — Stříbrná hřivna jakožto peníz měla cenu asi 8000 našich předválečných korun.

V. 9. „ze své moci“ bez ohledu na židovské úřady (sbor starších). — „Tělocvičnu“ = gymnasium. — „hřiště pro jinochy“ efebeum. — Srv. 1 Mach 1, 15. — Občanství města Antiochie poskytovalo zvláštní práva; Jason se domníval, že rozprodá-li toto právo občanské na drobno, utrží slušný peníz.

V. 10 n. Srv. 1 Mach l, 43 n; 3, 29 n. — „práva měštanů“ svobodně vykonávati náboženství židovské a pod. — O Eupolemovi viz 1 Mach 8, 17.

V. 12. Místo „na místa necudnosti postaviti“ řecké znění: „přiměl k tomu, aby nosili petasos“, t. j. klobouk se širokým okrajem, kte- rým se řečtí jinoši při hrách kryli proti slunci; nositi ten klobouk znamenalo přijímati mravy řecké.

V. 15. „řeckých poct“, jakých se dostávalo vítězům ve veřejných zápasech.