Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1117

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


když bylo oznámeno králi perskému, že na místě, kde byli oheň schovali kněží, kteří byli poté odvedeni do zajetí, ukázala se tekutina, kterou pak Nehemiáš a průvodčí jeho posvětili oběti: 34král uváživ tu věc a důkladně ji vyšetřiv, udělal mu posvátnou ohradu, aby potvrdil to, co se bylo stalo. 35A když to potvrdil, dal kněžím mnoho výborných a rozličných darů; vlastní rukou bera dával jim. 36Nehemiáš nazval to [misto] Neftar, to znamená „Očista“. Od mnohých však nazýváno bývá Nefi.

Hlava 2.1Ve spisech Jeremiáše proroka nachází se (ne toliko), že rozkázal těm, kteří se měli stěhovati do zajetí, aby vzali něco ohně, jak řečeno bylo výše, ale (také) že přikázal zajatcům, 2když jim dal zákon, aby nezapomínali na příkazy Páně a na mysli aby nepobloudili vidouce modly zlaté a stříbrné a ozdoby jejích. 3A jiné takové věci mluvě napomínal jich, aby nevzdalovali zákona od srdce svého. 4Bylo také v tom spise, jak rozkázal prorok ze zjevení Božího, jehož se mu dostalo, stánek i archu za sebou nésti, když se vydal na cestu k hoře, na kterou byl vystoupil Mojžíš a (se které) viděl dědictví Boží. 5Přišed tam Jeremiáš nalezl v jeskyni místo, i vnesl tam stánek, archu a kadidlový oltář a zatarasil vchod. 6Poté přišli společně někteří z jeho družiny, aby si poznamenali to místo, ale nemohli (ho) najíti. 7Když to zvěděl Jeremiáš káral je řka: „Neznámé bude (to) místo, dokud Bůh neshromáždí zase lidu svého a nesmiluje se. 8Tehdy ukáže (zase)


ctilo oheň (náznak Ormuzda) na oplocených místech (Strabo 15, 733). — Viz k Esdr 1, 1 (Herkenne). — Místo „aby potvrdil to, co se bylo stalo“ bývá řecké znění překládáno: „A prohlásil to místo za posvátné“.

V. 35. „kněžím“, kterým přál (řec. místo „když to potvrdil“.) — Král „vlastnoručně“ vybíral dary, které pak poslal do Jerusalema.

V. 36. „toto“ nikoliv místo (Vulg), nýbrž hustou tekutinu a událost, která se s ní sběhla (řec). — „Nefi“ zkomolená zkratka židovská z prvého záhadného slova. - Místo „Nefthar“ dlužno však čísti Nechfar, slovo odvozené od kmene hebr. káfar (Grotius, Herkenne). Tvar Nefthaei, který se v některých rukopisech vyskytá, vznikl snad tím, že bylo původní Nechfar přizpůsobeno známému slovu „nafta“ (olej, který bývá nyní tolik šlechtěn). Památka na nalezený posvátný oheň byla spojena se svátkem posvěcení chrámu nejspíše proto, že oba ty svátky stejně sluly: „Očista“ (Herkenne). — Třeba zdůrazniti, že na žádném jiném místě Písma sv. nenalezáme zmínky o tomto nálezu posvátného ohně!

Hl. 2. — V. 1. Lépe čísti podle řeckého: „Ve spisech nachází se, že prorok jeremiáš…“ — „řečeno bylo“ výše 1, 19 n.

V. 2. „dal jim zákon“, když jim napsal list, vybízejíci je k zachovávání zákona, uložený nyní jakožto hl. 6 v knize Bar.

V. 4. „v tom spise“, o němž byla zmínka ve v. 1. — „stánek“ uložený ve chrámě Šalomounově (3 Král. 8, 4; 2 Par 5, 5 (hebr). — „stánek i archu“ i oltář kadidlový (v. 5). — „rozkázal“ svým průvodcům (v. 6). — „k hoře“ Nebo, kde byl Mojžíš umřel a pochován (Dt 32, 49; 34, 5). „dědictví Boží“ = Palestina. Srv. Ž 126 (127) 3.

V. 5. „kadidlový oltář“ starý, mojžíšský, který byl podobně jako jiné posvátné starožitnosti uložen ve chrámu Šalomounově? (3 Král 8 4; 2 Par 5, 5). Herkenne.

V. 6. „místo“ — cestu k tomu místu (řec).

V. 8. „ty věci“ — stánek, archu i oltář kadidlový. — „Mojžíšovi se ukazoval Hospodin v oblaku podle Ex 40, 34; Nm 9, 15; 14, 10; Šalomounovi podle 3 Král 8, 10. — O Šalomounově modlitbě viz 2 Par 6, 41. — Viz také tamže 7, 1 n. — Místo „velikému Bohu“ řecky: „velikolepým způsobem.“ — Ze spisů (kanonických) samého Jeremiáše proroka (3, 16) možno jest dokázati, že naděje v obnovu starozákonné bohoslužby jest jalová a že ji vyslovují toliko knihy podvržené. (Knabenbauer.)