Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1089

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


svými do Betbessen, které jest na poušti; postavil, co bylo zbořeno v něm; opevníli je.

63Bakchides, když se o tom dověděl, shromáždll všecko množství své; vzkázal také pro ty, kteří byli v Judsku. 64Přitáhnuv položil se s vojskem svým proti Betbessenu a dobýval ho mnoho dní postaviv dobývací stroje. 65Tu Jonatas nechav Šimona, bratra svého v městě vytáhl do širého pole; táhl s (malým) počtem (lidu), 66a porazil Odara a bratry jeho, jakož i Faseronovce v stanech jejich; počal bíti a růsti v síle. 67Šimon pak a ti, kteří s ním byli, vyrazivše z města zapálili dobývací stroje, 68bojovali proti Bakchidovi a porazili ho; soužili jej náramně, že zmařen byl záměr a útok jeho.

69A rozhněvav se na muže nešlechetné, kteří mu byli poradili, aby přítáhl do krajiny jejich, pobil mnohé z nich a myslil s ostatními odejíti do své země.

70Zvěděv to Jonatas poslal k němu posly, aby s ním učinili mír, a aby mu vrátil zajatce. 71Přijav to rád učinil podle slov jeho a přisáhl jemu, že mu neučiní nic zlého po všecky dny života jeho. 72Zajatce, které byl prve odvedl z Judska, navrátil mu a obrátiv se odtáhl do své země, aniž se již pokusil, aby zase přitáhl do území jeho.

73Tu přestal meč v Israeli. Jonatas usadil se v Machmas a tu počav Jonatas spravovati lid, vyplenil bezbožníky z Israele.

Hlava 10. - 1Léta stého šedesátého přitáhl Alexander, syn Antiocha, toho, který měl přijmí Slavný a opanoval Ptolemaidu; i přijali ho a tak stal se tam králem. 2Uslyšev to král Demetrius sebral vojsko velmi veliké a vytáhl proti němu do boje.

3Demetrius poslal také list Jonatovi (psaný) slovy pokojnými, aby ho zvelebil. 4Řekl totiž: „Pospěšme vejíti s ním ve smlouvu pokoje prve nežli by on vešel v ni s Alexandrem proti nám. 5Vzpomeneť zajisté na všecko zlo, které jsme učinili jemu, bratru jeho a národu jeho.“ 6A dal jemu moc sbírati vojsko, nadělati zbroje, býti spojencem jeho a ty, kteří byli v zástavě na hradě, rozkázal vydati jemu.

7Tu přišel Jonatas do Jerusalema a četl list zřetelně lidu všemu


Mrtvého moře (Heidet). Je-li jméno té pevnosti lépe zachováno u Jos. Flavia (Béthalagan) mohlo by to býti Béth-Hagla mezi Jerichem a ústím Jordanu.

V. 63. „v Judsku byli“ stoupenci Bakchidovi, kteří s ním již prve byli bojovali (v. 60).

V. 66. Odar atd. byli asi beduinští kmenové (edomští?), kteří patřili k „spolubojovníkům“ Bakchidovým. — Jonatan počal nejen „růsti v síle“ (Vulg) ale s novými silami, které zatím byl sehnal, dorážeti na oblehající vojsko a tak „stoupati“ proti obleženému Betbessenu. Bakchides octl se ve dvou ohních: z venku na něho dorážel Jonatan, z vnitřku vypadl na něho Šimon!

V. 68. „soužili“, že byl sklíčen velikou vnitřní bolesti, zármutkem.

V. 73. Machmas severně Jerusalema v území Benjaminově. Srv. 1 Král 13, 2; 14, 5. a jj.

Hl 10. — V. 1. Rok 160 letopočtu seleukovského jest r. 153/2 před Kr. Počínal se 25./26. března r. 153 „syn Antiochadomnělý, za jakého se vydával proto, že byl nápadně podoben pravému synu Epifanovu Antiochu Eupatorovi. ježto Demetrius kde koho si znepřátelil, nalezl pokus Alexandra (Baly) příznivý ohlas v Římě, v sousedství Syrie (Attalus II., král pergamský, Ptolemeus VI. Filometor, král egyptský a Ariarates, král kappadocký), i v samé Syrii, kde bolestně pociťovali Demetriovu krutost. Ptolemais jmenována již 5, 15. — Podle Josefa Flavia zmocnil se Alexander Ptolemaidy zradou tamní posádky.

V. 2. „zvelebil“ všelikýmí právy a výsadami, jaké jsou jmenovány ve v. 6.

V. 5. „bratru jeho“ Judovi (podle řec.: „bratřím jeho“).