Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1085

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


a pravé křídlo (svého vojska) s nimi. 2I táhli cestou vedoucí do Galgaly, položili se u Masalotu, které jest v Arbellích, dobyli tohoto místa a pobili mnoho lidí. 3Měsíce prvního léta stého padesátého druhého položili se s vojskem u Jerusalema. 4Odtud vstavše táhli do Beree, dvacet tisíc mužů (pěších) a dva tisíce jízdných.

5Juda byl se položil s vojskem v Laise; tři tisíce vybraných mužů bylo s ním; 6ale vidouce sílu toho vojska, že jest jich mnoho, báli se velice, i vykradli se mnozí z ležení, že z nich nezůstalo než osm set mužů. 7Juda tedy vida, že se rozběhlo vojsko jeho a že bitvě nelze se vyhnouti, byl zkormouceného srdce, neb neměl času, aby je shromáždil; byl velmi znepokojen. 8I řekl těm, kteří byli zůstali: „Vstaňme a pojďme na své nepřátele, budeme-li moci bojovati proti nim!“ 9Odvracovali ho však řkouce: „Nebudeme moci, ale zachovejme životy své nyní; poté vrátíme se s bratry svými a tehdy bojovati budeme proti nim; jeť nás málo.“ 10Tu řekl Juda: „Odstup (to ode mne), bych učinil tu věc, abychom utekli před nimi; přišel-li čas náš, zemřeme zmužile pro bratry své a neuvoďme skvrny na svou slávu!“

11Postavili se tedy proti vojsku, když se hnulo z tábora. Jízda byla rozdělena na dvě strany; prakovníci, střelci, přední bojovníci, všichni silní muži táhli před vojskem. 12Bakchides byl na pravém křídle. Bitevní šik blížil se se dvou stran; a troubili na polnice. 13Tu troubili také lidé Judovi. Země se třásla od hluku vojsk. Bitva byla vedena od rána až do večera. 14Když Juda viděl, že silnější jest díl vojska Bakchidova na pravém křídle, sestoupili se kolem něho všichni lidé udatného srdce, 15i porazili pravé křídlo a honil je až k hoře


V. 2. Místo „Galgaly“ bývá se zřetelem na Jos. Flavia opravováno: „Galilee“ — tak i Abel. — „Arbély“ = dnešní Chirbet Irbid nad údolím uádi el-Hamám u jezera Tiberiadského na výšině Medždel-ské. Na příkrých svazích řečeného údolí jest množství pověstných opevněných jeskyní v několika poschodích nad sebou, spojených schody; ty schody slují hebrejsky „mesillóth“, z čehož utvořeno „Ma(i)saloth. Přítáhl tedy Bakchides a položil se táborem u jeskyní irbidských. — V těch jeskyních hledalo mnoho uprchlíků židovských útočiště před Bakchidem, proto bylo třeba jich dobýti, což se také stalo.

V. 3. První měsíc, t j. nisan r. 152 letopočtu seleukovského byla doba od 24. března do 22. dubna roku 161. před Kr. Zpráva o smrti Nikanorově mohla se dostati ke králi asi za 10 dní, tedy 18. března. Vojsko, ležící blízko hranic palestinských dostalo podle všeho rozkaz táhnouti na Jerusalem a rozkaz ten byl v horečnem chvatu také vykonán. Bakchides usadiv Alcima v Jerusalemě vydal se za Judou na sever od Jerusalema (v. 5. níže).

V. 4 n. Berea (Bereth) byla nejspíše tam, kde jest dnešní známé místo el-Bíre 16 km severně Jerusalema při cestě vedoucí do Naplusu (Sichemu) proti vesnici Ramalla. — „Laisa“ jest nejspíše zkomolenina z hebr. Elásá a bylo tam, kde je dnes Chirbet el-'Ašši, asi 10 minut jihozápadně od el-Bíre; obě výšiny dělí počátek údolí zvaného uádi Džilján. S tohoto místa mohl Juda a vojsko jeho pozorovati, kterak se Bakchidovo vojsko na severovýchodě šikuje do boje; mnozí z nich, vidouce velikou přesilu syrskou, vytratili se, na západ. Bitva se strhla na rovině (mezi dnešními vesnicemi el-Bíre a Ramalla) která se hodí k rozvinutí větších sil. (Abel.)

V. 10. „čas náš“=čas naší smrti, od Nejvyššího ustanovený.

V. 11 n. „Jízda, rozdělená na dvě strany“ kryla boky pěchoty. — „pravé křídlo“ bylo na severu.

V. 15 n. „Azot“ jest zřejmý omyl opisovačův. O Azotu, městě filištínském na přímořské rovině ležícím, kde hor vůbec není, nemůže být ani řeči. Tam nemohlo pravé křídlo Bakchidovo prchati; utíkati mohlo k severu k hoře zvané dnes Džebel el-Asúr, vroubící rovinu, táhnoucí se od el-Bíre na Sever zdéli 10 km. — (Abel.) — Juda ve vítězném rozjaření — jak již často se stalo — pustil se pronásleduje nepřítele příliš daleko; levému křídlu Bakchidovu stačilo jen obrátit se, aby se dostalo Judovi do týla! Tím byl osud jeho zpečetěn.