Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1061

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


45Matatiáš a přátelé jeho obcházeli a bořili oltáře, 46obřezávali děti neobřezané, kterékoli nalezli v území israelském, třebas i násilně, 47honili zpupníky a dařilo se dílo rukám jejich. 48Ujali se zákona proti pohanům, i proti králům, a nedopustili, by hříšníkovi narostly rohy.

49Kdyz se přiblížily Matatiášovi dny smrti, řekl svým synům: „Nyní rozmohla se zpupnost, týrání, čas rozvratu a veliký hněv. 50Protož nyní, synové, horlete pro zákon a dejte životy své za smlouvu svých otců; 51pamatujte na skutky otců našich, které činili za své doby, i dojdete slávy veliké a jména věčného!“

52Abraham, zda nebyl shledán věrným v pokušení a zda nebylo mu to přičteno ke spravedlnosti?

53Josef za doby své tísně šetřil zákona, i stal se pánem Egypta.

54Finees, otec váš, horle horlivostí pro Boha, obdržel přípověď kněžství věčného.

55Josue splniv rozkaz (Boží) stal se vůdcem v Israeli.

56Kaleb, vydav svědectví (pravdě) před shromážděním, obdržel úděl (země)

57David pro svou zbožnost dostal trůn královský na věky.

58Eliáš, když horlil horlivostí pro zákon, vzat byl do nebe.

59Ananiáš, Azariáš a Misael pro víru vysvobozeni byli z plamene.

60Daniel pro svou poctivost vysvobozen byl ze lvích tlam.

61Tak projděte v mysli rod od rodu; žádný, kdo doufá v něho, neklesá. 62Nebojte se slov člověka hříšného; jeť sláva jeho na kal a pro červy; 63dnes se povyšuje a zítra ho nebude, neboť obrátí se v prach svůj a po jeho úmyslech bude veta.

64Vy tedy, synové, vzmužte se a buďte silni v zákoně, nebo tím budete slavni.

65Hle, Šimon, bratr váš - vím, že jest muž rady; toho vždycky poslouchejte a on bude vám otcem. 66Juda Machabejský, silný hrdina od mládí, budiž vaším vojenským vůdcem a on ať vede boj národa! 67Vy pak přiveďte k sobě všecky činitele zákona a vykonejte pomstu, jaká přísluší národu vašemu; 68oplaťte, co jest oplatiti pohanům a dbejte příkazů zákona!“
V. 46. „třebas i násilně proti vůli bázlivých rodičů, kteří byli zákonem vázáni dáti děti obřezati.

V. 48. „hříšníku“ - Antiochovi. - „rohy“ náznak moci jako 1 Sam 2, 19. a jj.

V. 49. O podobných závětech srv. Gn 49; Dt 33; Jos 23, 24; 3 Král 2. „zpupnost“ Antiocha a jeho zřízenců, kteří „týrají“ věrné Židy, kteří „rozvracejí“ řády Boží. — „veliký hněv“ Boží. Srv. 1, 67; 2 Mach 5,17. 20.

V. 50. „smlouva otců“ s Hospodinem učiněna = zákon.

K v. 52. srv. Gn 22, 2; 15, 6 — „v pokušení“ = ve zkoušce.

K v. 53. srv. Gn 39.9, — Šetřil zákona tím, ze ve všech svízelích zachoval si víru a důvěru v Boha, která byla později tak nápadně odměněna.

K v. 54. srv. Nm 25, 7. 13. — Finees, syn Eleazarův a vnuk Aronův byl vynikajícím členem kněžského rodu, k němuž patřili také Makkabejští. Viz výše V. 1.

K. v. 55. O Josuoví srv. Nm 27, 16 n; jos 1, 2—10, — „vůdcem“ a vysvohoditelem (=soudcem“ řec).

V. 56. O Kalebovi srv. Nm 14, 6—10. 24; Jos 14, 6—14.

K v. 57. srv. 2 Sam 7, 2. 13. 16; Ž 88, 29. 37 n; 131, 11 n.

K v. 58. srv, 3 Král 18, 16 n; 4 Král 2, 11.

K v. 59 n. srv. Dan hl 3; 6, 8—23.

K v. 61 srv. Is 40, 31; Zž 77, 104, 134, 135; Ez 20, Moudr 10, Sir 44 n.

V. 63. srv. s Ž 86, 35; 145, 4.

V. 64. „vzmužte se a buďte silni“ vzato jest z Jos 10, 25.