Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1058

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Jana, který měl přijmí Gaddis,
3Šimona, který měl přijmí Thasi,
4Judu, který slul Machabejský,
5Eleazara, který měl přijmí Abaron
a Jonatana, který měl přijmí Apfus.

6Ti viděli hanebnosti, které se dály v Judsku a v Jerusalemě.

7I řekl Matatiáš:

Běda mně, že jsem se narodil,
abych viděl zkázu lidu svého,
jakož i zkázu svatého města,
a tu seděl, ano jest vydáno v ruce nepřátel,
8a svatyně jest v rukou cizinců!
Chrám jeho jako bezectný člověk,
9nádherné nářadí jeho odnesli jakožto kořist,
18. 21; 16, 5 a jj. - Jos. Flavius (Starož. XII. 6, 1) jmenuje Šimona synem Asamónajovým. Od tohoto slují potomci Matatjášovi Chašmóním, Hasmoneovci. — Joaribovci činili první třídu kněžskou od dob Davidových, kdy bylo kněžstvo rozděleno na 24 třídy. Viz 1 Par 24, 7. Joaribovci pocházeli z Jerusalema, odkud Hasmoneovci často chodili na svůj venkovský statek v Modinu. Jméno toto zachováno jest dosud v názvu pahorku Rás Medije a vesnice Medije, ležící nedaleko dnešní Lyddy. Stará osada byla na řečeném pahorku, porostlém dnes olivami. Nejkratší cesta z Jerusalema vedla přes Bethoron do předhoří, v němž byl Modin: uraziti bylo ji možno za den (30 km) Abel.

V. 2. Gaddis je snad totéž co Geddiel (Mé štěstí jest Bůh) jmenovaný Nm 13, 11.

V. 3. Thassi = Vřelec, Horlivec (?) Srv. aramské tesas = vřel.

V. 4· „Machabejský“ bývá nejlépe odvozováno od aramského makkábá = kladivo. Makkábaj znamená tedy muže statečného jako kladivo. Také na hrobě Eduarda I. v opatství Westminsterském jest nápis: Eduard tento jest první „kladivo Skotů“. Viz úvod na str. 1040. Budiž tu podán rodokmen Hasmoneovců čili Makkabeovců:

Asmonaj
Šimon
Jan
Matatjáš († 167 před Kr.)
Jan († 161) Šimon (142—135) Juda (167—161) Eleazar † 162 Jonatan (161—142)
Juda († 135) Jan Hyrkan I. (135—104) Matatjáš († 135) Manželka Ptolemeova (1 Mach 16, 12)
Aristobul I. (104) Alexander Jannaj (104—78) Antigon († 105)
Manželka Alexandrova: Alexandra Salome (78—69)
Hyrkan II. (63—40) † 30 Aristobul II. (69—63) † 49
Alexandra († 28) provdaná za Alexandra († 49) Antigon (40—37)
Aristobul III. († 35) Mariamme († 29), manželka Heroda Velkého Manželka Antipatera, syna Heroda Velikého

V. 6. „hanebnosti“ proti Bohu a zákonu jeho, jež páchali cizinci a odpadlí Židé.

V. 7. „seděl“ ve smutku a v nečinnosti.

V. 8· „jeho“ svatého města.

V. 9· O tom nářadí srv. výše 1, 23. — Místo „starcové“ řec. „dítky“. Srv. výše 1, 63 n.