Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/96

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
— 260 —

-260-

K Prenáška . _ . 1900'94 Akc. pivovar se sladovnou v 'lěšeticích . . . . . 50'- Al. 'lichý st., mai. pivovaru v Uhřinčvsi . . . . . . 5'- Fr. Urbanec, kapl. v N. Jičíně 5'-~- Boh. Věženský. účet. cukrov. v Dřevohosticích sbírkou. 6.3'-

Ant. Vlček. c. k. rada z. s.

v Olomouci . . . . . . JU'- Hynek Vyildák. továrník v ł Toveři sbírkou . IU'-

.íoseí Vyvlečka. dom. vikář

v Olomouci . . . '. . 10'- Alois Wohnout v Kopidlnč . lă'łí) A. Zatloukal. řid. učit. v Chu-

dobínč sbírkou . . . . . !+20 Imi. Zavřel. farář v Přerově

za farní duchovenstvo . . 9'- Rolnieká záložna v Duhanech 15'* Roln. zálož. ve Vel. Bystřici 5'-› Lad. Zádník, star. v Lazcích

sbírkou . . . . . . . IU'4Ů

Dohromady . . . 2! 16-83

Ktomuzl. Dary oJ Lčervencc do konce listopadu 19H . 42414 2- ZústatekdO. Června 19H 83.38433 Celkem . , 86.92580


Všem šlechetným dárcnm vyslo- vujelle tuto upřímné a vroucí diky a prosíme uctivě a snažnč o další štědré podpory a blahovolnou príw- et. obecenstva. P. T. pánům sběra- teliim drobných milodarü sloužiž k Iaskavému vědomí. že k vúli úspo- rám :nísta v seznamech jména všech jednotlivých dárců příště uvádčti ne- budeme. maiíce za to, že postačí u- vcřejniti úhrnkové obnosy jimi nu- sbíraných a nám zaslaných příspěv- ků. iíchž si velmi vúžime. Zároveň pronášime uctivé přání, aby veškeré

zásilky peněžní adresovány byly na »Výhon Vlast. Musca v Olomouci. a nikoliv na některého funkcionáře. Jak toho žádoneno k vůli snadnější a prelllednůjši správě MuSea. Za pokladnika: MUDr. Ani. Hříbek, t. č. jednatel.

SEZNAM nově přistouplých P. T. členu

od l. dubna do 30. listopadu 1911.

Členové činní:

Zdeňka Bernauovú v Nymburce.

Frant. Deimal. c. k. berní assist. v Plumlovč..

MUDr. Jar. Huhkn. ohv. lékař \' Cer- né Hoie.

(iorazd Jurcčka. spr. školy v .lano- \'icích u St. Jičína.

MUI)r. Jan B. 7. Kraiczu. obv. lékař \'c Valaš. Meziříčí.

Jak. Menšík. katccli. v Bystřici p. H.

.Iií'i C. Měcháček. kaplan v Mikulo~ vicích.

Marie Oklešikovú v Ohnieich.

Rich. Píchaner. odl). učitel v Hodo- lanech.

JUDr. Adam lr'íčman. advokát \'e Vel. Meziříčí.

Ant. Pospíšil. koop. v Bystřici p. H.

Vinc. Přečičovský. c. k. herní správ- ce v Blansku.

Cyr. Skroch. c. k. proi. učit. ústavu v Přihoře.

Jan Snlák. iarář v Postřclmovč.

.lUDr. .L 'l'ognen c. k. notář v Uh. Ostrohu.

Milada \'”avrouchová, dcera po lékaři v Lošticích.

Musejní společnost ve Veselí n. Mor.

Karel _Vosyka. řid. učitel v Hlnbokčm. p. Cerná Hora.Tiskem národní knihitiskárny Kramáře a Procházky v Olomouci.

Nákladem Čas. Vlast. spolku muz. v Olomouci.