Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/11

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 175 —

Vše na světě podrobeno jest vývoji, ani člověka v jeho životě nevyjímajíc. Vyvíjel se proto i Wurm nejen po umové své stránce, totiž co do rozsahu svého vědění, nýbrž také povahově. Nebylť Wurm ani tímto směrem hned tím, čím byl později přes příznivé podmínky, v nichž vyrůstal, neboť tak děje se u každého člověka, třeba nedospěl vývoj u všech lidí ke stejně cenným výsledkům.

Wurm zdokonaloval se tedy znenáhla, a to každým směrem a proto i povahově. Ale když nadešla doba, že všestranný jeho vývoj nejlépe byl vyvrcholen a jeho povaha nejkrásněji vykrystalisována, že mohl se zváti neobyčejným člověkem po mnohé stránce a že žil mezi námi tak tiše, tak skromně, ale blahodějně jako skutečný světec, nastala ve spůsobu jeho života podstatná změna. Wurm neobjevoval se již tak často ve veřejnosti, nýbrž obmezoval se stále více na svou pracovnu. Zde pak stíhán jsa konečně všelikými značnými pohromami tělesnými — pozbylť otravou krve pravé své ruky a později bylo se mu podrobiti k vůli jazykové rakovině několikráte těžké operaci — přijímal své četné ctitele a přátele, sám málo již jen vycházeje.

l klamal by se, kdo by myslil, že tu snad končí již rozsáhlá činnost Wurmova. Jeho nezdolného ducha nezklátily ani tak těžké pohromy tělesné. Na všem tom, o čemž dříve horlivě pracoval a na čemž s láskou budoval, pokračoval neúnavně budovati dále, svěřuje se se vším, čím stále čilý jeho duch se obíral, svým přátelům a známým nebo také papíru. A to i pak, když již pozbyl své pravé ruky, neboť záhy naučil se psáti rukou levou. Mělť velice rozsáhlou korrespondenci a psal i jinak mnoho. A třeba na zmar nepřicházela žádná z jeho prací písemných, poněvadž vždy rády uveřejňovány byly v některém z našich listů, nevěděl přece nikdo z nezasvěcených, kým byly psány, poněvadž jeho jménem nikdy podepsány nebyly. A to jsou fakta, jimiž nejlépe se vysvětluje, proč Wurma opravdově, tedy celého a jak jevil se i v posledních létech svého života, zná jen málo lidí a proč také nedochází přiměřeného ocenění všeobecně.

Správně oceniti Wurma může toliko, kdo častěji s ním se stýkal a v životě ho pozoroval. Tu za různých podnětů k hovorům i k jednání, které podávaly buď časové zjevy a události, buď všeliké jeho ideály, jeho duchaplné kombinace, jeho hluboké nazírání na všeliké věci a neobyčejná pronikavost a bystrost jeho ducha, kdykoli vyvozoval z některých fakt všeliké důsledky i do budoucna, mohl sledovati a poznávati veliký rozsah a mnohostrannost jeho vědění i vznešenost jeho povahy. Wurm patrně byl nadán v pozdějších létech také zřejmým darem věšteckým, neboť prokázal se nejednou jako prorok neklamný.

Není však úkolem tohoto pojednání, aby zobrazilo vzácného toho muže po každé stránce, tedy také ne po této a ani co do obsáhlosti jeho vědění ani co do mnohostrannosti jeho působení, nýbrž pojednání naše směřuje toliko ku vznešené jeho povaze, jíž chce věnovati malou vzpomínku, aby lépe obeznámili se s ní i ti, kdož neměli dosti příležitosti, aby s Wurmem častěji byli se stýkali osobně.

* * *