Don Quijote de la Mancha/Díl první: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
tečky za větami
(n.)
 
m (tečky za větami)
{{Forma|proza}}
; [[/Kapitola první/]]
: Jedná o povaze a zaměstnání slovutného zemana Dona Quijota de la Mancha.
; [[/Kapitola druhá/]]
: Jedná o prvním výjezdu důvtipného D. Quijota z domova.
; [[/Kapitola třetí/]]
: Vypravuje, na jak pěkný způsob D. Quijote jest na rytířství pasován.
; [[/Kapitola čtvrtá/]]
: O tom, co potkalo našeho rytíře, když byl z hospody vyjel.
; [[/Kapitola pátá/]]
: Další vypravování o nehodě našeho rytíře.
; [[/Kapitola šestá/]]
: O vážné a slavné prohlídce, již farář s lazebníkem v knihovně našeho důvtipného zemana měli.
; [[/Kapitola sedmá/]]
: O druhém výjezdu našeho milého rytíře Dona Quijota de la Mancha.
; [[/Kapitola osmá/]]
: Jak dobře pochodil statečný Don Quijote v strašlivém a nikdy neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny, mimo jiné blahé paměti hodné události.
; [[/Kapitola devátá/]]
: Závěrek a konec strašné půtky statečného Biskajce s chrabrým Manchanem.
; [[/Kapitola desátá/]]
: O pěkné rozmluvě D. Quijota se Sanchem Panzou, jeho zbrojnošem.
; [[/Kapitola jedenáctá/]]
: Co Donu Quijotu s několika pasáky koz se přihodilo.
; [[/Kapitola dvanáctá/]]
: Co jeden kozák D. Quijotovi a jeho společníkům vyprávěl.
; [[/Kapitola třináctá/]]
: Končí se povídka o pastýřce Marcelle s jinými příhodami.
; [[/Kapitola čtrnáctá/]]
: Zoufalá píseň nebožtíka pastýře s jinými nenadálými příběhy.
; [[/Kapitola patnáctá/]]
: O nešťastném dobrodružství D. Quijota, když byl s několika bezbožnými Yanguesy se potkal.
; [[/Kapitola šestnáctá/]]
: Co se přihodilo D. Quijotu v hospodě, kterou on za hrad měl.
; [[/Kapitola sedmnáctá/]]
: Pokračování o nesčíslných svízelích, jež statečného D. Quijota a jeho zbrojnoše, chudáka Sancha Panzu, potkaly v hospodě, kterou on k svému neštěstí za hrad měl.
; [[/Kapitola osmnáctá/]]
: Vypravuje, co Sancho Panza se svým pánem D. Quijotem rozmlouvali, mimo jiná povídání hodná dobrodružství .
; [[/Kapitola devatenáctá/]]
: O moudré rozmluvě Sanchově s pánem jeho a dobrodružství jejich s mrtvým tělem a jinými znamenitými příhodami.
; [[/Kapitola dvacátá/]]
: O nikdy nevídaném ani neslýchaném dobrodružství, které od sebe znamenitějšího rytíře s menším nebezpečenstvím nebylo podniknuto, jak je tenkráte statný D. Quijote de la Mancha byl podniknul.
; [[/Kapitola dvacátá první/]]
: O znamenitém dobrodružství a slavném dobytí přílby Mambrinovy s jinými událostmi našeho nepřemožitelného rytíře.
; [[/Kapitola dvacátá druhá/]]
: Kterak D. Quijote vysvobodil mnoho nešťastných, jenžto jsou proti své vůli někam vedeni.
; [[/Kapitola dvacátá třetí/]]
: Co pověstnému D. Quijotu v Černých horách se přihodilo; nejznamenitější dobrodružství, jež tato pravdivá historie vypravuje.
; [[/Kapitola dvacátá čtvrtá/]]
: Další pokračování o dobrodružství v Černých horách.
; [[/Kapitola dvacátá pátá/]]
: O neobyčejných věcech, které statečného rytíře mancheského v Černých horých potkaly, a kterak pokání čině, Beltenebrosa následoval.
; [[/Kapitola dvacátá šestá/]]
: Další pokračování o zamilovaném pokání Dona Quijota v Černych horách.
; [[/Kapitola dvacátá sedmá/]]
: Kterak farář a lazebník svůj záměr vyvedli, mimo jiné věci, jež jsou hodny, aby v této znamenité historii byly vypravovány.
; [[/Kapitola dvacátá osmá/]]
: Jedná o novém a příjemném dobrodružství farářovu a lazebníkovu v oněch horách.
; [[/Kapitola dvacátá devátá/]]
: Jedná o důvtipné lsti a jakým spůsobem našeho zamilovaného rytíře z přísného pokání jeho vyprostit hleděli.
; [[/Kapitola třicátá/]]
: Jedna o rozšafnosti krásné Dorotey a jiných věcech velmi příjemných a kratochvilných.
; [[/Kapitola třicátá první/]]
: O příjemné rozmluvě D. Quijotově s jeho zbrojnošem Sanchem Panzou mimo jiné příhody.
; [[/Kapitola třicátá druhá/]]
: Co se přihodilo celé družině D. Quijotově v hospodě.
; [[/Kapitola třicátá třetí/]]
: Povídka o nesmyslném všetečníku.
; [[/Kapitola třicátá čtvrtá/]]
: Pokračování povídky o nesmyslném všetečníku.
; [[/Kapitola třicátá pátá/]]
: Jedná o slavné a strašlivé bitvě D. Quijota s několika měchy červeného vína a končí spolu povídku o nesmyslném všetečníku.
; [[/Kapitola třicátá šestá/]]
: Jedná o jiných neobyčejných příhodách, které v hospodě se staly.
; [[/Kapitola třicátá sedmá/]]
: Pokračování příběhu slavné infantky Micomicony mimo jiné utěšené příhody.
; [[/Kapitola třicátá osmá/]]
: Jedná o podivné úvaze D. Quijota o zbrani a učenosti.
; [[/Kapitola třicátá devátá/]]
: Kde otrok život a příběhy své vypravuje.
; [[/Kapitola čtyřicátá/]]
: Pokračováná příběhu otrokova.
; [[/Kapitola čtyřicátá první/]]
: Otrok pokračuje u svém příběhu dále.
; [[/Kapitola čtyřicátá druhá/]]
: Co dále ještě událo se v hospodě a o jiných mnohých pamětihodných věcech.
; [[/Kapitola čtyřicátá třetí/]]
: V níž se vypravuje roztomilý příběh mezkářů a jiné neobyčejné události v hospodě.
; [[/Kapitola čtyřicátá čtvrtá/]]
: Pokračuje se o neslýchaných příhodách v hospodě.
; [[/Kapitola čtyřicátá pátá/]]
: Kde se ukončila pochybnost o přílbě Mambrinově a burdě, mimo jiné příhody, které ve vší pravdě se staly.
; [[/Kapitola čtyřicátá šestá/]]
: O znamenitém dobrodružství s pochopy a náramné zuřivosti našeho milého rytíře D. Quijota.
; [[/Kapitola čtyřicátá sedmá/]]
: Jak podivným způsobem jest D. Quijote de la Mancha očarován mimo jiné znamenité příhody.
; [[/Kapitola čtyřicátá osmá/]]
: Kde kanovník pokračuje v úvaze o knihách rytířských, mimo jiné věci, které rozumu jeho jsou hodny.
; [[/Kapitola čtyřicátá devátá/]]
: Obsahuje rozumnou rozmluvu jakouž měl Sancho Panza s panem Don Quijotem.
; [[/Kapitola padesátá/]]
: Rozumná hádka, jakou měl D. Quijote s kanovníkem, mimo jiné události.
; [[/Kapitola padesátá první/]]
: O tom, co vypravoval pastýř těm, kteří byli s D. Quijotem.
; [[/Kapitola padesátá druhá/]]
: Kterak se hádal D. Quijote s pastýřem, jakož i výborné dobrodružství s kajícími, kteréž šťastně na útraty svého potu skončil.
{{Konec formy}}
 

Navigační menu