Wikizdroje:Pískoviště: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 73 bajtů ,  před 3 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Tiskem Č. Mojžíše v Chocni. Nákladem vlastním.
== Název a sídlo spolku. Jednací řeč. ==
§ 1. Jméno spolku jest Moravské kolo spisovatelů a sídlí v Brně.<br><br>
§ 2. Jednací řeč je česká.
 
== Účel a prostředky spolku. ==
§ 3. Účelem spolku jest:<br>
a) podporovati morálně i hmotně všechny snahy a podniky na povznesení kultury českého národa vůbec, a zvláště na Moravě po všech stránkách duchovního života;<br>
d) pořádání poradních schůzí, přednášek, slavností, sjezdů, zábav, divadelních představení,<br>
e) vydávání literárních a uměleckých publikací.<br>
 
== Členové spolku. ==
§ 5. Členy činnými mohou se státi čeští literáti, pěstující krásné písemnictví. – Přihlášky dějí se buď písemně na výbor, anebo prostřednictvím některého člena výboru. O přijetí rozhoduje výbor tajným písemným hlasováním bez udání důvodů a bez odvolání k valné hromadě 2/3 přítomných výborů.<br><br>
§ 6. Členy přispívajícími příznivci literatury a umění.<br>
§ 76. Členy zakládajícímipřispívajícími ti,příznivci kdožliteratury jednoua pro vždy složí 200 korunumění.<br><br>
§ 7. Členy zakládajícími ti, kdož jednou pro vždy složí 200 korun.<br><br>
§ 8. Členy čestnými osoby o literaturu a umění zasloužilé.<br>
 
== O příspěvku členů. ==
§ 9. Každý činný člen povinen jest zapraviti do roka zápisné a platiti vyměřený roční příspěvek. Výši zápisného i příspěvku členského určuje řádná valná hromada pro nejbližší správní rok.<br><br>
§ 10. Členové přispívající platí roční příspěvek stanovený valnou hromadou bez placení zápisného.<br>
== O jmění spolkovém. ==
§ 11. Jmění spolkové jest:<br>
a) základní;<br>
2. dary,<br>
3. příjmy mimořádné, které nejsou výslovně určeny ke jmění základnímu,<br>
4. úroky jmění základního a výdejnéhovýdajného. Jmění tohoto užívá se na výdaje správní, i na veškeré účely stanovami vytčené (§ 3. a 4.); nestačí-li jmění výdajné, nastává nutnost, rozhodovati dle § 11. a stanov o jmění základním.<br>
 
== Členská práva a povinnosti. ==
§ 12. Všichni členové mají právo:<br>
a) zúčastniti se veškerých schůzí spolkových i výborových, pokud nejsou prohlášeny za důvěrné;<br>
a) šetřiti stanov a ustanovení výboru a valných hromad;<br>
b) platiti roční příspěvek ve lhůtách stanovených valnou hromadou.<br>
== O vystoupení nebo vyloučení ze spolku. ==
§ 15. Členem býti přestává:<br>
a) kdo oznámil písemně výboru, že ze spolku vystupuje;<br>
b) kdo neplatil za minulý rok správní členský příspěvek, ač po uplynutí roku třikráte ve lhůtách měsíčních byl upomenut;<br>
c) kdo valnou hromadou byl vyloučen.<br><br>
§ 16. Člen, který přestal býti členem kterýmkoliv z naznačených důvodů, může teprve po roce opět přijat býti jako nový.<br><br>
§ 17. O vyloučení členů rozhoduje valná hromada po návrhu výboru nebo sedmi členů činných dvoutřetinovou majoritou valné hromady. Příčiny vyloučení jsou:<br>
a) usvědčení z činů nečestných;<br>
b) nepřátelské chování a jednání proti spolku.<br>
 
== Řízení spolku. ==
§ 18. Správu spolku vede výbor na rok valnou hromadou volený a jí zodpovědný. Volba koná se o řádné valné hromadě, konané v prosinci.<br><br>
§ 19. Výbor skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka, jakož i 3 výborů. Dále volí se 2 náhradníci. Předseda a pokladník volí se valnou hromadou zvlášť. Náměstek předsedy a jednatel volí se výborovou schůzí. V čas potřeby povolává předseda do výboru náhradníky dle počtu hlasů, jímž zvoleni; v případu rovnosti hlasů rozhodne los.<br>
 
== O výboru spolku. ==
§ 20. Předseda řídí veškeré jednání a schůze spolkové, zastupuje spolek proti úřadům a veřejnosti, bdí nad správným plněním stanov a řádů, jest povinen dbáti o to, aby všechna usnesení valných hromad i výborových schůzí byla správně a v čas uskutečněna. Podepisuje s jednatelem, po případě s některým členem výboru, zastupujícím tohoto, listiny spolkem vydané.<br><br>
§ 21. Náměstek předsedův zastává předsedu, nemůže-li tento z jakýchkoli příčin úřad svůj vykonávati neb odstoupil-li, a přejímá pak všechny jeho povinnosti a práva. Nemůže-li ani předseda ani jeho náměstek spolek zastupovati na venek, ustanoví zástupce takového výbor, je-li věc neodkladná, určí ho předseda.<br><br>
§ 22. Jednatel obstarává veškerou korespondenci a pečuje o potřeby spolku. Sestavuje výroční zprávu k valné hromadě a svolává v nutných případech za nepřítomnosti předsedy a jeho náměstka schůze výborové, jimž předsedá, po případě povolává k předsednictví nejstaršího z přítomných výborů.<br><br>
§ 23. Pokladník přijímá a vymáhá příspěvky, přechovává jmění spolkové, které dle usnesení výboru bezpečně ukládá a vyplácí výborem povolené sumy, účtuje řádné příjmy a vydání. Na nutné administrativní potřeby smí vypláceti obnosy do 20 korun bez poukazu a obnosy do 50 K na prostý poukaz předsedův, obé s dodatečným schválením výboru.<br><br>
§ 24. Jednatel pořizuje seznam členů, píše zápisy o schůzích valných a výborových a pečuje o spolkový archiv.<br><br>
§ 25. Pokladník a jednatel sepisují a podávají zprávy řádné valné hromadě nebo odstupuje-li výbor. Celý výbor společně a každý jeho člen zvlášť ručí za jmění spolku, za přesné šetření stanov, konání povinností z nich a z usnesení valných i výborových schůzí plynoucích.<br><br>
§ 26. Výbor ustanovuje pro jednotlivé úkoly spolku dle potřeby komise jako např. žurnalistickou, dramatickou, zábavní, finanční atd. Do komise může povolati i členy, kteří nejsou ve výboru; členové komise volí si předsedu, jenž referuje o usneseních komise ve výborových schůzích spolku, které pak o nich rozhodují.<br>
 
== Revise účetní a pokladní. ==
§ 27. Mimo výbor volí se valnou hromadou dva revizoři, kteří povinni jsou nejméně jednou za půl roku pokladnu prohlédnouti, účty spolkové a pokladní doklady zkoumati a výsledky prohlídky i zkoumání svého výboru předkládati. Ručí společně za spolehlivost svých nálezů a výkazů. Podpisy svými ručí za správnost pokladníkovy zprávy, podané valné hromadě.<br>
 
== Výborové schůze. ==
§ 28. Výbor schází se k poradám nejméně jednou za dva měsíce. K platnému usnesení je třeba přítomnosti pěti členů výboru. Nedostaví-li se potřebný počet členů výboru, nastupují na jejich místa přítomní náhradníci. Výbor usnáší se většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.<br><br>
§ 29. Právem výboru jest:
a) určovati den, místo a program řádných valných hromad;<br>
f) ustanovovati komise, jakož i vydávati pravidla a řády pro spolkové komise;<br>
g) rozhodovati o věcech spolkových, valné hromadě nevyhrazených.<br>
 
== Valná hromada. ==
§ 30. K řádné valné hromadě shromažďují se členové aspoň jednou do roka, a to v měsíci prosinci. Jí přísluší:<br>
a) přijímati a schvalovati zprávy funkcionářů;<br>
e) určovati výši zápisného, příspěvků členů i lhůt splátkových;<br>
f) povolovati vydání přesahující 1 000 K;<br>
g) měniti stanovy za účasti aspoň polovice činných členů za souhlasu ¾3/4 činných členů ve valné hromadě přítomných;<br>
h) vylučovati členy 2/3 většinou z důvodů v § 17. taxativně uvedených;<br>
i) jmenovati čestné členy 2/3 majoritou její a tajným hlasováním písemným.<br>
K platnému usnesení valné hromady je třeba přítomnosti poloviny členů činných mimo vytčené výjimky. Nesejde-li se tento počet, koná se valná hromada o ½1/2 hodiny později se stejným programem. Nadpoloviční většina rozhoduje, kde nic jiného nestanoveno. V případu rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Valná hromada ohlásiti se musí 14 dní napřed v denních listech brněnských s určením programu.<br><br>
§ 31. Nastane-li potřeba zvlášť nutkavá, je výbor oprávněn svolati valnou hromadu do 3 dnů, musí však oznámiti ji všem činným členům dopisy doporučenými.<br><br>
§ 32. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor, kdykoliv toho potřebu uzná: jest však povinen svolati ji do čtrnácti dnů, žádá-li o to sedm činných členů. Program určuje výbor, v tom případu se zřetelem na žádost oněch členů, která musí přesný program obsahovati.<br>
 
== Schůze členské. ==
§ 33. K oživení spolkového ruchu a pěstování vzájemnosti styků konají se občasné schůze (jours fixes); k schůzím takovým zve výbor ve lhůtách volných.<br>
 
== Volba a hlasování. ==
§ 34. Volba výboru koná se lístky a rozhoduje prostá většina hlasů; není-li takové většiny, koná se užší volba mezi dvěma, kteří mají nejvíce hlasů. Nedocíleno-li výsledku ani tehdy, rozhoduje los. Jiné volby mohou se konati aklamací. Přesedající má právo voliti. Hlasování se nezúčastní, pouze při rovnosti hlasů rozhoduje hlasem svým.<br>
 
== O smírčím soudu. ==
§ 35. Spory o vytčených stanovami právech a povinnostech jednotlivých členů ke spolku anebo spolku k jednotlivým členům, aneb spory mezi členy vzniklé z poměru spolkového jsou vyloučeny z obvyklé cesty právní a rozhoduje o nich platně výrok soudu smírčího, o sporu mezi členy ovšem jen potud, pokud sporné strany rozhodnutí smírčím soudem žádají. Smírčí soud rozhoduje ve všech mezi členy vzniklých sporech na žádost obou sporných stran.<br><br>
§ 36. Každá ze sporných stran jmenuje z členů dva důvěrníky a výbor ustanoví ze svého středu předsedu. Předseda takto ustanoveného smírčího soudu ustanoví den i místo stání. Při zasedání smírčího soudu musí býti všichni jeho členové přítomni a rozhodnutí děje se prostou většinou hlasů. Nejmenuje-li některá ze sporných stran do 14 dnů po vyzvání své důvěrníky, anebo nedostaví-li se jmenovaní důvěrníci ku stání, volí je výbor z členů spolku.<br><br>
§ 37. Běží-li o spor člena s výborem, jmenuje výbor dva své důvěrníky z členstva, mimo to však předseda volí se losem rovněž z členstva.<br>
 
== O rozejití spolku. ==
§ 38. O rozchodu spolku může býti rozhodnuto jen ve valné hromadě za tou příčinou svolané, a to u přítomnosti ¾ všech činných členů většinou 2/3 přítomných. Kdyby došlo k rozchodu spolku, rozhodne o jmění valná hromada. Kdyby byl spolek úředně rozpuštěn, aniž by mohla valná hromada poříditi o jmění spolkovém, rozdělí se jmění spolkové mezi činné členy dle poměru let jejich členství. Zlomek roku větší 6 měsíců počítá se za celý rok.<br><br>
 
20

editací

Navigační menu